sekce


Trienále SEFO 2021 sleduje způsoby poznávání a organizace lidského spektra. Jeho osy představují dvě expozice - Universum, které lze  chápat jako výraz hledání nové universality, v níž by člověk svému okolí nedominoval, ale byl jeho přirozenou součástí. A Jan Pamuła: průkopník počítačového umění, představující výjimečnou osobnost z kontextu Středoevropského fóra, jejíž tvorba k promýšlení pojmů systém či organizace přímo vyzývá. 

Východiskem trienále je instituce jako celek. Pozornost se proto soustředí také na stálé expozice a prostor nově vznikajícího fóra, které  předjímá program věnovaný utváření veřejného prostoru a zahrnuje interaktivní instalaci Dana Gregora (INITI) Tichý křik. Vše  spojuje celoroční programová linie, tvořená performativními formami, divadelní a hudební produkcí rozvíjející tradici Divadla hudby, přednášky a workshopy spojené s databází CEAD ad. V tomto smyslu funguje trienále jako modulární systém (suma světa), tvořený věcmi (res), událostmi a jejich vzájemnými vztahy, což odráží také jeho architektonické řešení.

Trienále SEFO je projektem Muzea umění Olomouc, do jeho rámce jsou ale zapojeny také další instituce působící ve městě i mimo ně. Jde především o Univerzitu Palackého, Galerii Caesar či kino Metropol, festivalové formy AFO, Divadelní Flora, PAF nebo Ekologické dny Olomouc, respektive Ludwig Múzeum v Budapešti, Kunstmuseum Lentos v Linzi, Východoslovenskou galérii v Košicích a Mezinárodní centrum kultury v Krakově. Zvláštním hostem trienále je budapešťské Kassák Múzeum. Programy, které vznikají ve spolupráci, překračují úzký institucionální i geografický rámec. Tuto snahu lze považovat za jeden z principů SEFO. 

Vše
architektura
diskuze
divadlo
edukace
ekologie
expozice
festival
film
hudba
intervence
kino
komentovaná prohlídka
literatura
performance
pop-up
procházka
přednáška
sbírka
situace
věda
vernisáž
výzkum
workshop
video
Terezinalia: Archeologie změny
6. 10. - 29. 11. 2020
Terezinalia: Archeologie změny

Terezinalia: Archeologie změny

6. 10. - 29. 11. 2020
Lidé/autoři
Andere Seite Studio

Andere Seite Studio je multidisciplinární tvůrčí kolektiv Radka a Zdeňka Květoňových, působící v severních Čechách, a to zejména v Litoměřicích a jejich okolí. Studio je dlouhodobě zaměřeno na rozvíjení topografické fotografie jako hlavního nástroje prozkoumávání dynamiky kulturních a přírodních procesů, rytmů a vrstev žitých míst. V aktuálním výstavním souboru Terezinálií jsou obsaženy vybrané výsledky propojení dvou zásadních linií tvorby A.S.S. První linií je dlouhodobý fotografický průzkum Terezína a jeho blízkého okolí, založený na pravidelném sestupu do terénu zkoumaného místa, splynutí s jeho rytmem a následném konstrukčním výběru a systematizaci mnohotvárně zachycených pozůstatků a stop změny. Druhou linií je překračování hranic média fotografie, odstředivé pátrání po možnostech jeho proměny. Dlouhodobé mapování Terezínského prostředí dalo vzniknout rozsáhlému, spletitému archivu. Tato výstava je dalším z dlouhé a nikdy nekončící řady pokusů jej uspořádat. 
Výstava Andere Seite Studio je součástí programu trienále současného středoevropského umění, které připravuje Muzeum umění Olomouc v rámci programu Středoevropského fora pro rok 2021. Motiv archivu, s nímž Radek a Zdeněk Květoňovi soustředěně pracují, navíc v oblasti fotografie, která dala promýšlení tohoto moderního způsobu shromažďování a organizace dat prvotní impulz, je jedním z klíčových momentů, k němuž se samozřejmě vztahuje také jakákoli paměťová instituce - tedy i muzeum. Zařazení výstavy do rámce Trienále se nicméně - za současné krize - zdá být ještě příznačnější. Kvůli posunům zahájení jednotlivých programů, včetně samotného Trienále, totiž dochází k podobnému míšení a revokování sedimentů, které způsobila povodeň v terezínské zahrádkářské kolonii. 

kurátor: Ondřej Dadejík

Domýšlet & Rozpoznávat
7. 1. - 28. 2. 2021
Šimon Brejcha, Bílá zeď, 2019, hlubotisk, 125 x 200 cm

Domýšlet & Rozpoznávat

7. 1. - 28. 2. 2021
Lidé/autoři
Štefanová Marie

Druhá výstava, kterou v rámci trienále SEFO 2021 uvádí olomoucká Galerie Caesar, představuje dvojici bezpečně etablovaných současných autorů, grafika Šimona Brejchu a intermedialistu Michala Kindernaye. Společně s architektkou Marií Štěfanovou sdílí zájem o krajinu a subtilní přírodní elementy. Jejich tvorba není v pravém slova smyslu angažovaná, rozhodně je ale uvědomělá. A pro kurátory SEFO je dobrým impulzem k vlastním úvahám o tom, kde začíná a kde konči lidská svoboda. 

kurátoři: Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Martina Mertová

Výstava tří autorů a tří kurátorů (Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Martina Mertová) reaguje nejen na záměr trienále SEFO 2021, ale také na hlavní téma Ekologických dní Olomouc (EDO) 2020 – a předkládá argument v argumentu. Jestliže je dnes ekologie a vztah ke krajině jedním z hlavních témat, která sledujeme, jestliže se zároveň pozornost soustředí na několik málo vybraných oblastí jako je nedostatek vody v krajině nebo oteplování země, jak je to s těmi, které jsou pro běžné vnímání příliš křehká či marginální? A jak je to s osobní zkušeností s dnešní krajinou? Marii Štefanovou, Šimona Brejchu a Michala Kindernaye spojuje zájem o efemérní, o nenápadné, ale soustavně se opakující fenomény. V jejich tvorbě se vzájemně zrcadlí a zpřesňují, místy ovšem také popírají - fungují a jednají jako autonomní entity nadané vlastní identitou nezávislou na té lidské. Ať už je to otisk větve, záznam zvuku či mapování uplynulého děje, člověk je jeho příjemcem, byť aktivním, nikoli původcem. Chce se téměř říci, že Kant po Duchampovi, Kant v době post-konceptuální, je možná pasé - Kant po antropocénu, ve světě, který už není pouze či především lidský, ovšem získává na zajímavosti.

New Media Museums
Central European Art Database
1. 2. 2021 - 30. 6. 2022

New Media Museums

Central European Art Database
1. 2. 2021 - 30. 6. 2022
Místa
ONLINE

Projekt New Media Museum cílí na vytvoření rámce pro uchování a sběr novomediálních umění v prostoru zemí V4. Jeho hlavním cílem je najít funkční metody přijatelné také pro paměťové instituce, které by podobné sbírky měly do budoucna vytvářet a spravovat. Základem je vznik sítě tvořené různými aktéry oboru, včetně umělců, kurátorů, konzervátorů, techniků a okruhu odborných konzultantů. Výsledky a zkušenosti případových studií, kolokvií, publikací a diskusí tvoří přirozenou bázi institucionální infrastruktury. Takto je zachován charakter, který ve středoevropském regionu nová média mají, do procesu institucionalizace jsou zapojeny samotné komunity a zdrojová centra. Zároveň se nové sbírky stávají komplementární součástí těch stávajících.
Projekt reaguje na problém nízkého zastoupení umění nových médií ve veřejných sbírkách. Historikové, kurátoři a umělci dlouhodobě přijímají digitální umění, video-art, sound-art, net-art, interaktivní instalace a díla digitální kultury jako výrazný fenomén nedávné historie, dosah těchto prací je nicméně často limitován právě pouze na profesionály v oboru. Významná díla pionýrů nových médií ze 70. a 80. let jsou až na výjimky téměř neznámá kulturní veřejnosti, příčinou je nízká odborná znalost v jejich uchovávání v institucích zemí Visegradu a neexistence metodiky pro technické a administrativní zacházení s díly.
Projekt je podpořen grantem Visegrad Fund (2021-2022). Na jeho plnění se podílí mezinárodní tým odborníků.

garant: Dušan Barok & SEFO
koordinace: Jakub Frank
partneři: Slovenská národná galéria (SK), C3 Center for Culture and Communication Foundation (HUN), PAF (CZ), WRO Art Center (PL)

Academia Film Olomouc: Představ si fakta
27. 4. - 11. 5. 2021

Academia Film Olomouc: Představ si fakta

27. 4. - 11. 5. 2021

Academia Film Olomouc je jedním z největších a nejstarších popularizačně vědeckých festivalů v Evropě. Každoročně přináší široké české i mezinárodní veřejnosti poslední objevy z vědeckého pole a nastoluje debatu o tom, kdo a proč vědu v současnosti dělá a jak ji komunikuje. Zároveň tento festival nastavuje pozitivistické zrcadlo společnosti – nabízí z faktů vycházející přístup k nejpalčivějším společenským tématům. 
V minulém roce se AFO úspěšně adaptovalo do virtuální podoby. Z ideje této transformace vychází sekce na pomezí vědy a umění o vizualizaci dat, kterou připravuje ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. Vizualizace surových dat v grafech, mapách i uměleckých projektech nezůstává pouze u přepisu. Je to hodnotící, interpretující a konstruující proces. Je to spojování bodů A a B, při němž však ona pomyslná cesta vizualizace paradoxně bod B vytváří a promítá do něj nejistoty a očekávání cestovatele, tvůrce. 
Vizualizaci budeme zkoumat jako užitečný nástroj, ale zhodnotíme i její negativa, druhotné jevy, které označujeme jako vizuální šum nebo přímo smog, a to jak v jejích přirozených prostředích, tak ve městě, v knihách nebo na internetu. Otázkou, kterou si​ klademe, je samozřejmě ta, kdy se z argumentu nebo názoru stává informace - a jakou roli při tomto procesu hraje právě vizualizace. I proto budou součástí programu interaktivní prvky a pořady. Na program AFO také přirozeně naváže ten spadající do rámce trienále, konkrétně vázaný na SEFO, resp. fungování a vizuální existenci kulturních institucí a subjektů působících ve městě. Významnou roli přitom hraje OHRADA, která se stává pomyslným vstupem do nového světa.
Mezi vybranými autory jsou Attila Csörgő, Agnes Denes (Leslie Tonkonow Artworks + Projects, New York), Otto Neurath, Evan Ingersoll, Andy Thomas, Kristina Zákopčanová (Fakta o klimatu) nebo Stano Filko (Stredoslovenská galéria). Součástí projektu jsou také samostatné umělecké realizace (Attila Csörgő, Richard Loskot, Jan Krtička), respektive vizualizace architektury pro SEFO (Jan Šépka).
Stačí se připojit na wifi a na svůj chytrý telefon stáhnout aplikaci ARTIVIVE (App Store/ Google Play). 

koordinace: Jakub Frank, Ondřej Kazík, Barbora Kundračíková, Zdeněk Rychtera
produkce: Petr Dvořák

OHRADA
27. 4. 2021 - 2. 1. 2022

OHRADA

27. 4. 2021 - 2. 1. 2022
Lidé/autoři
Krtička Jan

Interaktivní instalace na OHRADĚ je první z plánovaných transformací původní reklamní plochy v meziprostor, “bránu”, vedoucí do nového světa - vědy, umění, sdílení a učení se. Je také prvním výsledkem spolupráce Academia Film Olomouc a Muzea umění Olomouc. AFO-SEFO společně, 24/7/365.
Mezi vybranými autory jsou Attila Csörgő, Agnes Denes (Leslie Tonkonow Artworks + Projects, New York), Otto Neurath, Evan Ingersoll, Andy Thomas, Kristina Zákopčanová (Fakta o klimatu) nebo Stano Filko (Stredoslovenská galéria). Součástí projektu jsou také samostatné umělecké realizace (Attila Csörgő, Richard Loskot, Jan Krtička), respektive vizualizace architektury pro SEFO (Jan Šépka).
Stačí se připojit na wifi a na svůj chytrý telefon stáhnout aplikaci ARTIVIVE (App Store/ Google Play). 

grafika: Matej Vázal
koordinace: Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Zdeněk Rychtera
spolupráce: AFO
wifi: SEFO

Ar men - Maják
online stream
3. 5. 2021

Ar men - Maják

online stream
3. 5. 2021

Nastalo ono pomalé vzdouvání moře, takové zvláštní, ticho mezi vlnami narušuje tlumené dunění: vždy jsem ho viděl záhadně předcházet mlze. 
Příběh o dobrovolné vyhoštěnosti, o síle počasí, o touze udržet světlo, příběh podobný naší současnosti spojí mansardu muzea s vyhlídkovou věží a průhledy do krajiny i vašich pokojů. Na pomezí divadla, filmu a hudební skladby tak bude natažen hodinový stroj mechanismu, kterým se denně při nejistých plavbách ujišťujeme o pobřeží.
Živý přenos audiovizuální kompozice z deníkových zápisků pro dva herce a hudbu začne v pondělí 3. května se soumrakem ve 21 hodin. 
Ar men je maják stojící v moři západně od Bretaně, je to kobka a domov dvou strážců, kteří každý den bez ustání uvádějí do chodu mechanismus světla, signální jazyk mořeplavců. Je to dějiště příběhu čpícího petrolejem, kamenná scéna nenápadných dramat, místo v hlavě, odkud se neodchází.
Jean-Pierre Abraham sloužil v této opuštěné věži mezi roky 1959–1964. V knize Ar-men popisuje půlroční strážení světla, pohyby počasí i moře, neustále se opakující a přitom nikdy stejné úkony strážců. Chtěl bych vidět člověka, který se rozhodl tohle postavit.


Na motivy románu Jean-Pierre Abrahama: Ar men
režie: Tomáš Soldán
hudba: Tomáš Vtípil
hrají: Pavel Neškudla, Václav Marhold
produkce: MUO

Time in Time-Based Media
Attila Csörgő, Miklós Peternák a Miloš Vojtěchovský o nových médiích
26. 5. 2021

Time in Time-Based Media

Attila Csörgő, Miklós Peternák a Miloš Vojtěchovský o nových médiích
26. 5. 2021

Miloš Vojtěchovský, Miklós Peternák a Attila Csörgő se společně setkali v roce 1994 při přípravě instalace pro sympozium Hermit III. Vojtěchovský jako pořadatel a kurátor celého sympozia, Peternák jako spolukurátor a Csörgő jako vystavující umělec. Csörgő zde v prostoru sýpky představil svou práci Jak zkonstruovat pomeranč II. Šlo o drobné papírové objekty podobné koulím vznášející se nad několika ventilátory rozmístěnými po prkenné podlaze. Instalace v sobě spojovala pro Csörgő typický zájem o povrch a objem předmětů a jejich existenci v jakoby nehmotném prostoru utvářeném nekomplikovanými technologiemi.
Diskuze připomene důležité dění v klášteru v Plasích, odehrávající se mezi lety 1992 a 1999, a tři výrazné osobnosti, které pomáhaly utvářet podobu umění nových médií ve střední Evropě. Proběhne v angličtině. 

Re-vize: HEJ-ČIN!
výstava a prezentace studentských prací a interaktivní prohlídka modelu Hejčína i opuštěné budovy
9. 6. 2021

Re-vize: HEJ-ČIN!

výstava a prezentace studentských prací a interaktivní prohlídka modelu Hejčína i opuštěné budovy
9. 6. 2021

DICHOTOMIE architektonického diskurzu a MĚSTSKÝ PROSTOR: nakolik omezené je vnímáni města krajními aspekty - veřejné/soukromé; reprezentativní/neudržované; oficiální/ilegální; historické/vytěsněné; harmonické/konfliktní; hierarchické/rovnostářské; regulované/chaotické atd. Z relativně jednoduchého zadání lze vytěžit mnohem hlubší úvahy o utváření prostoru města. V rámci workshopu studenti brněnské Fakulty architektury řeší téma dichotomií na případu zanedbaného městského pozemku v Hejčíně, čtvrti bezprostředně navazující na centrum Olomouce. Analyzují dvojakosti, protiklady a podvojnosti architektonické debaty a jejich vliv na město a společnost. Hledají novou, ne-uzavřenou formu regulačního plánu, který pracuje s tekutostí a diverzitou, jež generují současné lokálně-globální město. Dobrá příležitost k EXPERIMENTU a zároveň k analýze pojmu TOLERANCE v architektuře je konverze původní budovy Přírodovědecké fakulty v Olomouci, která řešené území korunuje.

koordinace: Martina Mertová

Hej - čin!
Výstava bude přístupna 9. 6. v 17.00 | 16. 6. v 18.00| 24. 6. ve 14.00
9. 6. - 24. 6. 2021

Hej - čin!

Výstava bude přístupna 9. 6. v 17.00 | 16. 6. v 18.00| 24. 6. ve 14.00
9. 6. - 24. 6. 2021

Jak nakládat s městskými brownfieldy? Z relativně jednoduchého zadání lze vytěžit mnohem hlubší úvahy o utváření prostoru města. Hejčín, původně samostatná obec s opravdu dlouhou historií, byl připojen k mateřské Olomouci před sto lety. Jeho pomyslné jádro je v docházkové vzdálenosti do centra města.  Toto cenné, avšak zanedbané, území s opuštěnou budovou Přírodovědecké fakulty sousedí s několika školními budovami a frekventovaným silničním průtahem. Jaká jej čeká budoucnost? A mají se ruiny, za které si můžeme sami, jednoduše bourat, nebo recyklovat? Jaký potenciál má celé území?  Může se stát novým centrem urbanisticky bezradného a dopravně přetíženého Hejčína? Jaké další funkce snese? Je troufalé revidovat platnou územní dokumentaci?
Odpovědi hledají studenti Ústavu experimentální tvorby VUT Brno pod vedením Szymona Rozwałky. S konceptem trienále současného středoevropského umění SEFO 2021 a nosným tématem univerza nacházejí hned několik společných bodů. Jak se DICHOTOMIE architektonického diskurzu promítají do MĚSTSKÉHO PROSTORU? V rámci práce se účastníci workshopu zamýšlejí, nakolik omezené je vnímání města krajními aspekty - veřejné/soukromé; reprezentativní/neudržované; oficiální/ilegální; historické/vytěsněné; harmonické/konfliktní; hierarchické/rovnostářské; regulované/chaotické atd. Studenti analyzují jednotlivé dichotomie architektonického diskurzu a jejich vliv na město a společnost. 
Zadání workshopu se transformuje do hledání nové, ne-uzavřené formy regulačního plánu. Plánu, který pracuje s tekutostí a diverzitou, jež generují současné lokálně-globální město. Druhým integrálním výstupem jsou proto návrhy flexibilních struktur pronajímatelných pozemků a staveb. Jako inspirace se nabízejí historické formy obdobně nestálých a otevřených struktur: od romských osad přes japonský metabolismus k holandskému strukturalismu (Hertzberger, Bakema, Van Eyck). Přístup rozvíjí myšlenky práci skupiny Team 10, tvorbu Constana Nieuwenhuyse, Oskara a Sofie Hansenových, Alejandra Araveny a dalších.
Druhým integrálním výstupem je konverze původní budovy Přírodovědecké fakulty UPOL (jedné z nejvíce neoblíbených staveb Olomouce), jako dobrá příležitost k EXPERIMENTU a zároveň k analýze pojmu TOLERANCE v architektuře.
Workshop, jehož výstupem bude výstava a prezentace jak v samotném středu zkoumaného území, tak na půdě Muzea umění Olomouc, je spolupořádána komisí místní části Hejčín a diskusní platformou Re-vize Olomouc. Právě propojení lokální komunity, kulturní instituce a města v roli hosta vytváří smysluplnou osu napříč malým olomouckým univerzem a jeho dílčí částí.

kurátor: Martina Mertová

AI: Když robot píše hru (projekce + diskuse)
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Švandovo divadlo, DAMU, ÚFAL, TAČR
15. 6. 2021

AI: Když robot píše hru (projekce + diskuse)

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Švandovo divadlo, DAMU, ÚFAL, TAČR
15. 6. 2021

Při příležitosti oslavy sto let od prvního uvedení Čapkovy hry R. U. R. (která přinesla světu mj. slovo „robot“) navrhl Tomáš Studeník  v roce 2019 divadelní kus, jehož autorem by nebyl člověk, ale chytrý software – tzv. umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI). Na základě této myšlenky vznikl tým složený z informatiků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v čele s počítačovým lingvistou Rudolfem Rosou), divadelníků ze Švandova divadla a studentů DAMU (vedený ředitelem Švandova divadla, režisérem a pedagogem Danielem Hrbkem). Ve vzájemné kooperaci a debatě se rozhodli odpovědět na otázku, zda je umělá inteligence schopna napsat divadelní hru a jak se při zpracování takového úkolu bude chovat.

autoři: Švandovo divadlo, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, DAMU
koordinace: David Hrbek

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

 

V počáteční fázi tohoto procesu bylo třeba převést základní principy dramatiky na kódy v programovacím jazyce, upravující chování AI, respektive vysvětlit divadelním tvůrcům, jak tyto požadavky formulovat, aby s nimi informatici mohli pracovat. Využita byla taktéž metoda tzv. strojového učení; AI pročetla velké množství dostupných scénářů a dalších textů a na základě posbíraných dat si vytvářela vlastní „pravidla pro tvorbu“. Během generování cvičných dialogů se celý systém postupně zdokonaloval – až do momentu, kdy ze strany člověka bylo třeba jen drobných zásahů, de facto na úrovni klasické dramaturgické práce. 
Od května 2020 už tedy počítač generoval obrazy s ústředním tématem, díky němuž by bylo poté snazší jejich vzájemné řetězení. Téma znělo: obrazy ze života robota. Divadelníci vždy vložili základní parametry: kdo, kde a s kým mluví (vždy se jedná pouze o dialog robota s jednou další osobou) a přidali dvě úvodní repliky. Vše ostatní již vytvářel stroj. A tak postava-robot potkává nejrůznější typy zástupců lidstva, po svém pojímá kontakt s nimi i konfrontaci oněch dvou světů, jejich strastí i radostí. A téměř vždy před ním vyvstávají přímo či v odkazech elementární otázky našeho bytí: Jak je to se smyslem života, zrozením, umíráním, láskou…? Text vznikal v angličtině a do češtiny byl převeden skrze strojový překlad a revidován zkušeným překladatelem. Dramaturg David Košťák vybral ty nejzdařilejší dialogy a následně je tvůrci ze Švandova divadla seřadili tak, aby vyprávěly ucelený příběh o putování robota lidskou společností. Právě díky principu cesty a autonomně fungujícím dialogům (jež jsou v jisté míře naivní, a přece se nějak záhadně dotýkají podstaty), může mnohým vytvořená hra asociovat futuristickou verzi Malého prince a jeho cestu po planetách a jejich obyvatelích.
Inscenace AI: Když robot píše hru je završením první fáze projektu THEaiTRE, jehož cílem je dále zdokonalovat systém generování, a pokusit se zjistit, zdali si AI (a do jaké míry) poradí nejen s dialogy, ale též se stavbou celé divadelní hry. 

Projekt TLO3000348 THEaITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA

 

Re-vize: HEJ-ČIN!
výstava a prezentace studentských prací a interaktivní prohlídka modelu Hejčína i opuštěné budovy
16. 6. 2021 - 16. 6. 2022

Re-vize: HEJ-ČIN!

výstava a prezentace studentských prací a interaktivní prohlídka modelu Hejčína i opuštěné budovy
16. 6. 2021 - 16. 6. 2022

DICHOTOMIE architektonického diskurzu a MĚSTSKÝ PROSTOR: nakolik omezené je vnímáni města krajními aspekty - veřejné/soukromé; reprezentativní/neudržované; oficiální/ilegální; historické/vytěsněné; harmonické/konfliktní; hierarchické/rovnostářské; regulované/chaotické atd. Z relativně jednoduchého zadání lze vytěžit mnohem hlubší úvahy o utváření prostoru města. V rámci workshopu studenti brněnské Fakulty architektury řeší téma dichotomií na případu zanedbaného městského pozemku v Hejčíně, čtvrti bezprostředně navazující na centrum Olomouce. Analyzují dvojakosti, protiklady a podvojnosti architektonické debaty a jejich vliv na město a společnost. Hledají novou, ne-uzavřenou formu regulačního plánu, který pracuje s tekutostí a diverzitou, jež generují současné lokálně-globální město. Dobrá příležitost k EXPERIMENTU a zároveň k analýze pojmu TOLERANCE v architektuře je konverze původní budovy Přírodovědecké fakulty v Olomouci, která řešené území korunuje.

koordinace: Martina Mertová

Pavla Melková: RECEIVER – obraz vnímání
24. 6. - 20. 9. 2021

Pavla Melková: RECEIVER – obraz vnímání

24. 6. - 20. 9. 2021

RECIEVER je rozhraní mezi obrazem fyzického světa a obrazem vnímání tohoto světa v našem vědomí. RECIEVER  ukazuje, že podoba tohoto prostředí je ve skutečnosti v lidském vědomí. RECIEVER neztělesňuje lidskou postavu. Je to abstraktní deska vědomí. RECIEVER reprezentuje univerzální vědomí člověka jako společné entity a zároveň subjektivní vnímání jednotlivců. RECIEVER připomíná, že konečným cílem vystavěného prostředí je člověk. Svojí přítomností RECIEVER upozorňuje na konkrétní místo, zprostředkovává novou vrstvu jeho vnímání, přináší o něm i konkrétní informace a otevírá otázky nejen nad možnými způsoby jeho vnímání, ale také nad příležitostmi jeho fyzické proměny. 

Human Records
Universum
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Tea Smetanová, Kanopy, 2018-2021, kombinovaná technika, 43x16 cm

Human Records

Universum
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Lidské tělo jako předmět i nástroj poznávání je tématem výstavy představující čtveřici středoevropských autorů, Luboše Plného, Teu Smetanovou, Józsefa Hajdú a Štefana Osleje. Společným jmenovatelem jejich tvorby je hledání osobní identity, propojenost s exaktními vědami a téma zrození a zániku. Vybrané realizace se dotýkají příkladů vědecké praxe (rentgenové snímky, anatomické kresby), přičemž je posouvají do nových souvislostí. 

kurátor: Šárka Belšíková

V postavách Hledačů si slovenský výtvarník Štefan Oslej osvojuje principy kombinatorické matematiky, které aplikuje na obrazný genetický kód. Zhmotňuje tím paradoxnost částečně objektivizující, částečně hluboce individualizované identity jednotlivce. Oslej zpracovává postavy svých Hledačů jak v kresebné poloze, tak především v té trojrozměrné. Ačkoliv se na první pohled zdá, že se jedná o anonymní, uniformní soubor jednoho typu, každá z ručně odlévaných bust nese svůj vlastní grafický a číselný kód.
Kromě tématu hledání individuality, se výstava zaměřuje na anatomickou podstatu jednotlivce. Právě to je hlavním předmětem tvorby autodidakta Luboše Plného. Zájem o anatomii je v jeho případě dlouhodobý. Plný se zúčastnil řady pitev, sám své tělo podroboval četným pokusům a zkoumáním. Na základě studia lékařských atlasů, zvláště pak po operaci, jíž se podrobil, začal vytvářet anatomické autoportréty, v nichž detailně zaznamenává systémy orgánů, kostí, svalů, žil. Ty doplňuje o latinské názvy či texty popisující událostí, které se během procesu vzniku kresby udály. Jeho vlastní systém záznamu tělesnosti je originálním příspěvkem nejen v rámci neprofesionální výtvarné tvorby.
S vnitřním ustrojením člověka pracuje také maďarský fotograf József Hajdú. Ten využívá a aktualizuje rentgenové snímky pocházejícími z 30. let 20. století. Jejich původní funkce je již samozřejmě minulostí. Totéž lze pak říci o  jejich pozdější překvapivé adaptaci v materiál určený pro výrobu gramofonových desek. Kosterní systémy i spirálové drážky se zvukovou stopou jsou nicméně dvěma vrstvami, k nimž Hajdú připojuje třetí - fotografickou. Dosahuje tím nových významových spojení mezi principy vědeckého obrazu, hudební a vizuální kulturou. Vrstvením významů a funkcí poukazuje také na proměnlivost a pomíjivost existence. 
Toto téma, v souvislosti s lidskou existencí, paradoxní sepětí jejího počátku a konce, uchopuje mladá česká sochařka, Tea Smetanová. Cyklus kanop přímo odkazuje na tradiční staroegyptské praktiky spojené s mumifikací, při nichž byly tyto nádoby využívány pro uložení vnitřních orgánů. Egyptské kanopy měly podobu božstev, Tea jim vtiskla rysy právě narozeného dítěte. Ve skupině devíti tvarově identických plastik, z nichž každá má jiné materiálové provedení, se tak jednoduše odráží cykličnost života.
Uvedené přístupy a způsoby zkoumání lidské existence nacházejí srovnatelnou paralelu v jednom z výjimečných dokladů dobového poznání, v porodnickém atlase z roku 1758 doplněném grafickými, anatomicky přesnými ilustracemi. Jeho autorem je William Smellie (1697-1763), v Londýně působící skotský lékař a porodník. Autorem ilustrací je pak Johannes Michael Seligmann (1720-1762), norimberský rytec známý především svou prací na botanických a ornitologických atlasech. Vědecká ilustrace vysoké grafické úrovně zachycuje – zdánlivě obdobně, avšak přitom podstatně jinak - vnitřní svět lidského těla, shodně jako to činí dnešní ultrazvukové či rentgenové snímky. 
Výstava Human records tak představuje odlišné způsoby vnímání lidské existence, identity jednotlivce a vlastní anatomie těla. Prezentuje člověka jako universum, kterým se zabývá nejen exaktní věda, ale i výtvarné umění, přičemž tyto dva zdánlivě odlišné přístupy se invenčním a obohacujícím způsobem prostupují.  

UNIVERSUM
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

UNIVERSUM

24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Hlavní expozice trienále SEFO 2021 představuje skupinu autorů širšího středoevropského regionu, kteří se ve své tvorbě opakovaně obracejí k otázkám určení, pojmenovávání, skladby, organizace a významu prvků tvořících svět, který obýváme. Spíše než vlastní téma nebo přístup, rozhodně spíše než médium, je spojuje právě způsob přemýšlení, využívání základních definic a polarit, jimiž si na cestě k porozumění pomáháme. Lidský svět je paradoxní, čím více touží po jednotě a celistvosti, tím více vytváří dělících čar a omezení. Napětí mezi tím, co je uvnitř, a považujeme to za své, a tím, co se nachází vně, a patří to takříkajíc všem, je značné a pro vlastní sebepojímání také zásadní. 

kurátor: Barbora Kundračíková

Svět, ve kterém žijeme, byl vyměřen v 18. století. V jeho polovině nazval německý filosof Alexander Gottlieb Baumgarten estetiku “vstupem do poledního světla racionality”. David Hume představil základní lidský paradox, opozici osobního a obecného. A Immanuel Kant ukázal hranice lidského rozumu. Na krásu nebo pravdu máme díky nim právo všichni. Na tom, co to znamená, se ale shodujeme stále komplikovaněji. Všechno to přitom začíná u těla, u našich vlastních smyslů a zkušeností, které nám zprostředkují. Mezi tím, co je, a tím, co za takové považujeme, je propast velikosti Macochy. Kdo rozhoduje o tom, co je správné? Kdo za to nese zodpovědnost? Proč vypadá náš svět tak, jak vypadá - proč není jiný? Můžeme zkusit členit horniny nikoli podle chemického složení, ale barvy, popisovat ne typy, ale jednotliviny, můžeme si představovat také jiné světy a jiná universa, než jsou ty naše, můžeme se zkusit řídit jiným časem. Proč ne? Síla imaginace je ohromná a možnosti systematiky nekonečné. Jak se také snaží ukázat britský matematický fyzik Roger Penrose, je docela dobře možné, že kosmos sám je cyklický a bez paměti, že se nejen smršťuje a rozpíná, ale také láme, a že to, co považujeme za jeho počátek, velký třesk, může být pouze jedním z mnoha, které ve své existenci zaznamenal. 
Vyjděme z toho, že je universum cyklické - taková je také “jeho” expozice. Ve svém počátku i konci je to struktura. Uršula Berlot-Pompe, Zdeněk Trs a Jaroslav Grulkowski, respektive Lubomír Axmann, rozvíjejí zdánlivou transparentnost logického systému, jeho technicky přesné vizualizace. Bylo by snadné nabídnout jako její přímý opak chaos, daleko podvratnější jsou však hraniční polohy nebo pseudosystémy, které využívají důvěryhodných mechanismů a zavedených strategií, mírně je však posouvají nebo vychylují, a činí o to manipulativnějšími. Čím více “ideální”, “objektivní” systém přizpůsobujeme svým potřebám a možnostem, svým zvykům nebo náladám, tím více se mu zpronevěřujeme. Příkladem tohoto jemného, ale zásadního posunu jsou realizace Jany Gunstheimer, Árona Kútvölgyi-Szabó, Agaty Gertschen, Ondřeje Přibyla, Joanny Leszczyńské či Ádama Kokesche. O to nebezpečnější, že pracují s takzvaně tradičními médii a postupy. 
Je přitom zřejmě, že zdrojem všech pochybení či intelektuálních úkroků je cesta, kterou do onoho poledního světla racionality vstupujeme, respektive způsob, jakým svou zkušenost vyhodnocujeme. Kontinuita, univerzálnost procesu poznávání a formulace vlastní argumentů či zjištění, jsou témata, která sleduje Nikolaus Gansterer. Jeho práce  také reprezentuje centrum spektra - alespoň v osobní rovině dík němu následujeme renesanční představu o centralizovaném universu, v jehož středu stojící člověk jej nejen přijímá, ale recipročně také tvoří. Smysl instalace opět získává na významu technikou, jíž autor adoptuje, a kterou je kresba. 
Oscilace kolem tohoto nestálého bodu pak dohromady svádí autory, kteří se snaží moment zkušenosti s tím, co je, co se přímému doteku či pohledu skutečně nabízí, obnovit. Mezi ně patří Gábor Koós, Karol Pomykała nebo Ádam Albert, také ale Anna Witt, její autorská tvorba i výběr ze středoevropské produkce videoartu. Překračují přitom hranice reálného, respektive virtuálního, možného, a dokazují, jak velký význam hraje vyprávění, příběh, který sdílíme, a jazyk, který pro to používáme. Spolu s tím demonstrují to nejdůležitější - že fakta se ustavují na základě společné kultury, ne naopak. A že umění zjevuje permanentně a neustále, co to znamená tvořit realitu. Právě proto je pro nás tak důležité.
V této konstelaci je universum plastickou strukturou. Není úplné ani všeobjímající. Jeho hmotou je lidská zkušenost se světem - nefaktická, komplexní a proměnná. Tím, co sdílíme, je systém pevných bodů. Výjimečným jej činí právě to, co se nachází mezi nimi. 

Jan Pamuła: Průkopník počítačového umění v Polsku | SYSTÉM - EMOCE - UNIVERSUM
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Dziesięć wersji jednego obrazu 5 (10), 1993-5, dedykacja Modiglani, 246x157

Jan Pamuła: Průkopník počítačového umění v Polsku | SYSTÉM - EMOCE - UNIVERSUM

24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Lidé/autoři
Pamuła Jan

Retrospektivní přehlídka Jana Pamuły, zakladatele a průkopníka počítačového umění v Polsku, která je leitmotivem celého trienále, představí české odborné i široké veřejnosti vůbec poprvé jedinečnou tvorbu jednoho z klíčových představitelů polského poválečného geometrického umění. Jan Pamuła je dnes osobností evropského formátu, jeho díla se pravidelně objevují na významných polských i zahraničních výstavách a jeho práce jsou v majetku předních muzejních institucí nejen v Polsku, ale i v zahraničí. 
Výstava navazuje na systematické představování nejvýznačnějších umělců tvořících v prostoru střední Evropy a koncepčně zapadá do projektu Středoevropského fóra Olomouc, které bylo oficiálně založeno ministry kultury V4 v roce 2008. Na výstavě bude představena umělcova malířská, objektová i grafická tvorba, včetně jeho prvních počítačových grafik.

autorka výstavy: Beata Gawrońska-Oramus
kurátoři: Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk
externí spolupráce: Władysław Pluta

 

Součástí programu je krátkodobá výstava světelných objektů autora v kryptě Katedrály sv. Václava. Probíhá ve dnech 5. 8. - 31. 10. 2021.

Jan Pamuła: Světelné objekty
“Abstraktní obrazy odkazují k mnoha skutečnostem: ke skutečnosti člověka, přírody, Boha. Bůh může být přítomen v každé skutečnosti; nicméně abstraktní obraz může být dialogem s Bohem bez prostřednictví jiné skutečnosti, může být modlitbou.”

Projekt: Nástěnka
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Projekt: Nástěnka

24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Místa
město
Lidé/autoři
Mitro Michal

Co se stane, když si na nástěnku nad svým stolem připíchnete špendlíkem výstřižek z časopisu, lístek s telefonním číslem, přepsaný citát z knihy a fotku svých dětí? Do jakého vztahu se tyto předměty dostanou, jak mezi sebou komunikují a co vám mají informace na nástěnce sdělovat? A co když taková nástěnka nevisí nad vaším stolem, kde její uspořádání často ovlivňuje náhoda a její sdělení je spíše soukromé, ale visí třeba ve vstupní hale městské knihovny nebo na vrátnici firmy, kde plní účel informovat o aktualitách všechny, kteří dané místo navštěvují? 

kurátoři: Jakub Frank, Tomáš Kolich
témata: Vizuální šum jako potenciální obraz a brána kamsi, Postmoderní architektura jako krystalizace devadesátkového kapitalismu, Pareidolie a vizuální ambivalence v psychiatrii, Názorné agitace v teorii Josefa Dvorského
vystavující umělci: Michal Mitro, Aleš Zapletal, Jan Pfeiffer, Vladimír Houdek
lokace: Konvikt – Umělecké centrum UP, obchodní pasáž z Horního nám. na tř. Svobody, P-centrum na Laffayetově ul., Právnická fakulta UP

Projekt: Nástěnka připravuje Muzeum umění Olomouc ve spolupráci se spolkem Obrazy napříč obory, který se dlouhodobě zabývá vizuální kulturou a sleduje roli, jakou v současné společnosti hrají obrazy a vizuální informace. Nástěnka je uměleckým zásahem do veřejného prostoru. Jeho cílem není pouhé přivlastnění vývěsních ploch coby předpřipraveného prezentačního prostoru, nýbrž vyzdvihnutí jejich potenciálu jakožto nenápadného, a přesto všudypřítomného informačního média se specifickými estetickými pravidly. Právě hra s kompozicí a obsahem a vyzdvihnutí formálních kvalit média posunuje jeho utilitární funkci do oblasti umění ve veřejném prostoru. 
Nástěnku vnímáme jako svébytný typ vizuálního rozhraní, který je schopný transformace od nástěnných novin ve stylu socialistické stěngazety přes oslavné okno pracovníků týdne až po investigativní
plochu detektivů a konspirátorů. Tuto různorodost reflektujeme jak výběrem lokací, tak zaměřením a výtvarným pojetím, které předpokládá tradiční „nástěnkářské techniky“ korku a špendlíku i moderní projekci např. pomocí digitálních médií. 
Projekt: Nástěnka je další z intervencí, kterou trienále vykračuje z institucionálního rámce do veřejného prostoru a obohacuje výstavní formát o prvek každodenního náhodného setkávání s uměním na neobvyklých, nebo naopak zcela běžných místech.

Galerie Caesar: Všední krize
24. 6. - 24. 10. 2021

Galerie Caesar: Všední krize

24. 6. - 24. 10. 2021

How many yous have you been? How many, Lined up inside, Each killing the last? 
Kate Tempest

Pop-up scéna trienále SEFO v tradiční spolkové Galerii Caesar sleduje všeobecně přítomný moment "krize". Pojem však interpretuje v rovině situační a chápe jej jako běžný fenomén. Sotva také skončila poslední krize ekonomická, nastupuje krize environmentální, respektive epidemiologická. Zjevně se jedná o naši žitou každodennost. Program Galerie Caesar s pojmem krize zachází způsobem, jakoby přímo předpokládal své vlastní překonání, tj. vznik nového systému. Výběr autorů, jejich řazení i samotné expoziční zázemí na tuto poptávku reagují. Reaguje na ně také organizace programu, který - mimo navrženou dramaturgii - umožňuje adaptace (online prostředí, distanční formy) a změny, včetně zásahů do instalace. Podstatným hlediskem je udržitelnost a přímá podpora vizuálního umění.
Galerie Caesar představuje pro Olomouc tradiční a důležitý prostor pro současné umění, který je zároveň na dnešní dobu nezvykle vytrvalý a stálý. Galerie symbolicky sídlí v naprostém středu města. Její vernisáže, konající se až na sporadické výjimky každé první úterý v měsíci, udávají rytmus kulturnímu životu města. Přesto znamená zmíněná stálost v některých ohledech uzavřenost. 
Pro účely Trienále SEFO se galerie výrazně promění. Nově v ní ve spolupráci s kolektivem PAF vznikne kino, které bude sloužit především pro prezentaci aktuální videotvorby. Architekturu přestavby připraví Tomáš Moravec (*1985), který bude zároveň prvním ze tří rezidentů určujících dramaturgickou linii projektu. Dalšími rezidentkami budou Julia Gryboś (*1988) s Barborou Zentkovou (*1986) a projekt uzavře Jan Krtička (*1979). Autor přetvoří zbytek výstavní plochy v architektonickou kapsuli, která bude otevřená vstupům a zásahům dalších autorek a autorů. Další umělecké zásahy budou vznikat v reakci na předchozí uspořádání prostoru. Přirozenou součástí galerie se zároveň stane prostor olomouckého Horního náměstí. 
Do tohoto systému zasáhnou cílené realizace a také přednášky, autorská čtení, koncerty nebo performance. Z participujících autorů jmenujme alespoň Richarda Loskota (*1984), Imricha Vebera (*1987), Adélu Janskou (*1981), Jakuba Čušku (*1989), Magdalenu A. Turzovou (*1978) a Jiřího Sedláka (*1985). Z hlediska Trienále SEFO se jedná o vstup, který jinak věcně i institucionálně ukotvenou přehlídku obohacuje o nové, experimentální a pop-upové formy. Pro tyto účely budou upraveny také otevírací hodiny galerie, nově s pravidelnou večerní dostupností a programem.

kurátor: Martin Fišr, Jakub Frank, Miroslav Schubert

Lovení
Universum
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Lovení

Universum
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Soubor fotografií sestavený z tvorby pěti autorů (Lenka Leneke Sedláčková, Jan Brykczyński, Krystyna Dul, Peter Korček a Máté Bartha) představuje velmi odlišné způsoby, jakými lze organizovat, přetvářet a chápat svět. Lenka Sedláčková zvolila dokumentaci myslivosti a organizovaného lovu jako jednu z možností, jak ovládat přírodu. Jan Brykczyński se zaměřil na vytvoření privátního biotopu v rámci omezené komunity. Krystyna Dul zaznamenala příběh společensky izolovaného starého muže a jím vytvářené improvizované muzejní expozice. Peter Korček dokumentoval kreativní gesta, kterými se obyvatelé města snaží polidštit a přivlastnit si jeho nevlídné veřejné prostory a prostranství. Máté Bartha vytvořil rozsáhlý časosběrný dokument o činnosti organizace, která se soustředí na děti ze sociálně slabých vrstev a vštěpuje jim militantní vojenský způsob vnímání světa. Celý soubor pak spojuje název cyklu Lenky Leneke Sedláčkové Hunted / Loveni, který vystihuje přístup jednotlivých autorů k pojetí, popisu, uchopení a ovládnutí univerza – světa či jeho částí. Ať už je to prostřednictvím vysoce racionální organizace nebo naopak intuitivním cítěním či emocionálně budovanými vesmíry.

kurátor: Štěpánka Bieleszová

Pavel Büchler
Universum
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Pavel Büchler, Trident, 2006

Pavel Büchler

Universum
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Lidé/autoři
Büchler Pavel

Výstava představí jednu z výjimečných osobností středoevropského umění dlouhodobě působící v exilu. Sám Pavel Büchler ji popisuje takto: 
"Expozice sestává z pěti komponentů, které časově pokrývají tři dekády mé tvorby a představují víceméně reprezentativní škálu mých výrazových prostředků - od extrémních zvětšenin detailů fotografií z denního tisku, které byly charakteristické pro mou práci na přelomu 80. a 90. let, přes manipulaci nalezeného textu a filmu z dalších dvou desetiletí, až po můj současný zájem o omezené možnosti dnes již zastaralé technologie knihtisku. Součástí expozice jsou také tři z mých nejnovějších ‘recyklovaných’ maleb, které tyto zájmy propojují, a zároveň představují aktivitu, jíž se zabývám souběžně s ostatní tvorbou již více než 20 let. 
Ačkoli se výběr nesnaží sjednotit jednotlivá díla a skupiny děl v tematický celek, objevují se v něm opakovaně určité motivy - např. ‘reorganizace’, ‘redukce’, ‘synchronizace’, ‘duplikace’ atd. - které je možno vnímat jako síť vzájemných vztahů a spojení. Společný všem dílům je také můj záměr najít a odhalit nečekané poetické, estetické a metaforické kvality v banalitě všedního materiálu."

kurátor: Gina Renotière

 

Výběr děl:

Cyklus Hlas Lidu (1991) byl původně vytvořen pro výstavu Československá fotografie v exilu (1992) a nebyl od té doby znovu vystaven. 

What the Cleaners Found (Co našly uklízečky, 1997, MUO) je cyklus autorských brožur, postihující nechtěnou poetiku materiálů, které doprovází práci na výtvarné škole – jedná se o studijní řád a osnovy, pravidla disciplinárního řízení, příručky, oběžníky a zprávy, výplatní listina, úřední korespondence, ceník kancelářských potřeb a autorův vlastní profesní životopis. Byl vytvořen v době, kdy Büchler působil jako vedoucí Školy výtvarného umění v Glasgow. "Sbírka malých knížek Pavla Büchlera v mnohém zachycuje podstatu jeho tvorby a ukazuje, proč se jeho práce v typické nadprodukci současného výtvarného umění vyjímá. Tato série velmi skromných publikací shrnuje dlouholetou zkušenost s byrokratickým šílenstvím doprovázejícím práci na umělecké škole. Vztaženo mimo rámec prostředí uměleckého školství, sděluje sbírka i mnohé o životě v Evropě posledních šedesáti let. Stejně jako Büchlerovy práce vycházející z jeho proslulých předchůdců Becketta nebo Kafky, i toto dílko uznává naši omezenost, ale přesto se mu daří přijít s něčím mimořádným a přesným." (Charles Esche)

Tracing Paper (Drawings by Phone Numbers) (1966)
“Tato práce patří k pokusům, které předcházely nebo doprovázely vznik sbírky What the Cleaners Found. Diagramatické kresby zachycují dynamiku pohybu úřední korespondence na umělecké škole během jednoho týdne. Odkazují na systematické postupy konceptualismu a zároveň na automatické procesy v tradici moderního abstraktního umění.” (Pavel Büchler)

Přikázání (2018)
"Jeden z mých experimentů s tvorbou tištěného textu z neúplných souborů kniktiskového písma (doposud jediný v českém jazyce). V tisku byla využita všechna písmena z malého vzorku plastových liter, který jsem získal z vyřazeného materiálu na umělecké škole. Text vytvořený prostředky, které už prakticky dosloužily, artikuluje tvrzení, které má trvalou platnost. Toto je výsledkem náhody. Pro některé čtenáře je však náhoda sama výsledkem boží prozřetelnosti.” (Pavel Büchler)

Lost Paintings (Ztracené malby, 2021)
EW285 (Bluebeard's Castle at Night) 
EW482 (African Valküre at Night)  
EW1278 (Night Pool at Night) 
“Cyklus Ztracených maleb navazuje na dlouhodobou praxi přetváření obrazů, zavržených jejich autory nebo majiteli. Zdrojem zde jsou figurativní plátna pornografického malíře (a producenta pirátských hudebních nahrávek) Eddieho Wolframa získaná v charitě z likvidace jeho pozůstalosti. Záměrem je odčinit a esteticky ospravedlnit promarněné úsilí maliře po kterém zbyl jen bezcenný odpad. Veškerá barva byla z pláten pečlivě odstraněna a pak znovu na plátna aplikována namátkou bez ohledu na kompozici, počínaje největšími fragmenty a konče prachem. Odmyslíme-li si přidaný čas a práci, výsledná díla tedy neobsahují o nic víc, ani o nic míň než původní obrazy. Koncepčně se tak proces navrací, mimo jiné, k dekonstrukcím institucionálních textů z 90. let.” (Pavel Büchler)

Trident (2006)
“Záznam zkušebního letu balistické střely nalezený na internetu byl sestříhán v nestejně dlouhé smyčky (přibližně 3 až 4 sekundy). Tyto pak byly řazeny do půlhodinové sekvence namátkou, zvlášť pro každý monitor. Jsou přehrávány samostatně, takže konstelace obou obrazů se téměř nikdy přesně neopakuje.” (Pavel Büchler) 

Rubik/on
edukační program v expozici
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Rubik/on

edukační program v expozici
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Samoobslužný doprovodný program rozprostře výstavní prostor Trojlodí do spletité sítě vzájemně se křížících interpretačních tras, jejichž cílem je nejen vyznačit možnosti pohybu expozicí, ale zejména v dílčích kategoriích rozvíjet sdělení prezentovaných realizací. Tyto trasy, neviditelná struktura předem definovaného systému, rozehrávají lineární narativ expozice s pečlivě vybraným vzorkem zastoupených autorů do všech směrů – nabízí odbočky, zkratky, varianty, návaznosti.  A to se snahou poukázat především na rozmanitou škálu možných přístupů k uměleckému dílu.
Program, stejně jako samotný výstavní projekt, tematizuje lidskou potřebu organizovat, popisovat, vidět souvislosti ve zdánlivě chaotickém hemžení prvků. Cílem však není vytvořit manuál či poskytnout návštěvníkům jeden univerzálně platný návod, jak „přečíst“ výstavu. Interpretační linky vyznačují mezi pevnými body jednotlivých autorských realizací otevřený prostor pro dialog. Faktem totiž zůstává, že každý z nás si vytváří své vlastní „universum“. A je otázkou, zda máme právo rozhodovat o tom, který přístup je hodnotnější.

koordinace: Terezie Čermáková

Veřejné umění
24. 6. 2021 - 30. 1. 2022

Veřejné umění

24. 6. 2021 - 30. 1. 2022

V rámci trienále SEFO 2021, jako výraz jeho zájmu o roli veřejných institucí a veřejný prostor jako takový, vzniká soubor dočasných uměleckých realizací určený právě pro něj. Jak město a instituce fungují? Jak je organizován veřejný prostor? Co je na něm nejcennější? A jaké možnosti má umění? Autory řazenými do první, “testovací” vlny jsou TIMO, Lucia Tkáčová, Jaro Varga a Pavla Beranová, Petr Válek, respektive Anna Witt. Institucemi, které je budou hostit, jsou Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc a MUO. Součástí programu je také zvuková intervence připravovaná ve spolupráci s Tyflocentrem Olomouc. A doprovází jej cyklus přednášek, určený jak pro studenty Katedry dějin umění a Katedry výtvarné výchovy UP, tak pro veřejnost.

koordinace: Barbora Kundračíková

 

Jaro Varga (Knihovna Univerzity Palackého)
Dlouhodobá intervence je součástí projektu The Yellow Book (Chiquita Room, Tàpies Foundation, Arús Library a Museum Picasso v Barceloně). Laura González Palacios o něm píše: “Jaro Varga je fascinován tím, jak byly naše znalosti až donedávna vyjadřovány písmem, a dlouhodobě rozvíjí zájem o vytváření těchto sum znalostí, zahrnující také nemožnost nebo neschopnost stanovit ‘jak věci skutečně jsou'. Obálky knih jsou jejich výrazem, vnějším, povrchním. Existují mimo ně, ale jsou také jejich součástí. Obálky chrání knihy, a to doslova i metaforicky. Například během druhé světové války, kdy byly zakázané tituly v polštině potahovány obálkami německých detektivních románů, a daly jim tak šanci na přežití. Stejný postup byl používán také při pašování knih přes hranice mezi Československem a Německem. Podobně jako prázdné mušle mohou i obálky existovat bez knih - platí to ale i naopak.”

___

 

Petr Válek: Poezie nejsou slova (město)
11. 9. 2021 - 2. 1. 2022
Hudba není slyšet. A poezie nejsou slova. To je možný leitmotiv umění podle Petra Válka, druhého největšího umělce a hudebníka pocházejícího z Loučné nad Desnou. Jeho vstup do olomouckého veřejného prostoru čítá pět vět a jednu symfonii. Je patřičně neklidný, podvratný, především ale citlivý, skoro něžný. Hudbu, kterou není slyšet, i poezii, jíž nejsou slova, totiž spoluvytvářejí dětské hlasy a smích. Co na tom, že noise vládne i jim? Podobně jako v případě produkce hudební skupiny Jarní vůně, kterou Válek vytvořil z klientů domova seniorů, v němž v letech 1996 až 2004 působil jako ošetřovatel, i nyní máme co do činění s hlasy neškolenými. Mají ale o to více co říci. Neumí ještě možná tak docela vyslovit slovo Antarktida, tomu nejdůležitějším ale, tomu, co to znamená ulehnout, rozumí docela dobře. Jas a čistota se rozlévají do dálek a ukazují, jaký je svět, v němž můžeme žít. Nádherný. Drahocenný. Křehký. Legrační. Stačí poslouchat.
Projekt byl vytvořen ve spolupráci s olomouckým TyfloCentrem. Je jedním z plánovaných dočasných vstupů do veřejného prostoru. Cílem trienále SEFO 2021 je otevřít diskusi na téma, jak jej formujeme a sdílíme. Válkova realizace ukazuje možnosti zvukové instalace. Zároveň je ale realizací dostupnou pouze omezené skupině lidí - nevidomým. Využívá totiž navigačního systému, který jim slouží při orientaci ve městě. Umění pro veřejný prostor je standardně vizuální a statické, jeho zadávání i realizaci podmiňuje dostupnost takzvaně většinové společnosti. Není však tento způsob uvažování překonaný? Neměli bychom po umění chtít naopak adresnost? Neměli bychom po něm chtít, aby bylo “naše”? Bude pak ale ještě vůbec něčí?

___

 

Lucia Tkáčová a Jaro Varga (Fakultní nemocnice Olomouc)
Nemocnice jsou nejen místem abnormality, ale také normality, místem vyjadřujícím i popírajícím konstanty lidského života. Autoři se k němu vztahují právě jako ke zbytnělému paradoxu: "Myšlienkovými východiskami nášho projektu je uvažovanie nad rôznymi aspektami liečby, nad medikalizáciou a patologizáciou ľudského života, skúmanie sociálnych modelov telesnej a duševnej inakosti, inštitucionalizácie starostlivosti, mechanizmov farmaceutického priemyslu a (bio)politických vzťahov spojených so zdravím a liečbou. Samotné dielo vznikne v reakcii na priestory a dispozíciu Nemocnice v Olomouci, ako miesto-špecifická intervencia. Nemocnica je noumenon aj fenomén: každá je rovnaká a zároveň iná. Je pre nás kľúčové osobne navštíviť jej priestory, nejaký čas v nich pobudnúť, navnímať jej fyzické dispozície a potreby, sledovať rytmus a formy života v nej. Takto sa naše rozjímanie nad nemocnicou ‘ako takou’ zreálni a zmaterializuje do výstupu, ktorý bude špecifický pre konkrétnu, túto, nemocnicu."

___

 

Pavla Beranová (Kaple Božího Těla Univerzity Palackého)
Instalace reaguje na sakrální prostředí kaple, přímo tematizuje oltářní obraz zachycující výjev Večeře v Emauzích a pracuje s tematikou zjevování. "Instalace nechává diváka procházet vrstvami tenkého papíru různých stupňů průhlednosti, za nimiž je postupně odkrýván obraz vydávající světlo. Při příchodu do kaple působí přes všechny vrstvy jako téměř neznatelná světelná skvrna, postupným procházením mezi papírovými stěnami se výjev konkretizuje, až se nakonec zjevuje ve zcela jasných konturách." 

trienále SEFO 2021 OPEN
(Muzeum moderního umění bude od 15.00 do 19.00 UZAVŘENO)
24. 6. 2021

trienále SEFO 2021 OPEN

(Muzeum moderního umění bude od 15.00 do 19.00 UZAVŘENO)
24. 6. 2021

První olomoucké trienále odstartuje 24. června v 10.00, kdy se návštěvníkům zdarma otevřou všechny výstavy a přístupné budou až do 22.00. Po celém městě budou probíhat doprovodné programy – například od 14.00 si budete moct prohlédnout výstavu Hej-čin! v opuštěné budově bývalé Přírodovědecké fakulty v místní části Hejčín, od 15.00 bude probíhat workshop Slyšet jinak a ve výstavách budou komentované prohlídky vedené našimi kurátory.

Mimořádně otevřeme také proluku SEFO (vedle Muzea moderního umění), kde bude fungovat kavárna. V 18.30 zde bude krátké oficiální zahájení Trienále | SEFO | 2021 a návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení Františka Skály. V dalších dnech zde pak budou doprovodné programy trienále.

Veškerý program se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními. 

Anna Witt Cinema
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Anna Witt Cinema

24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Lidé/autoři
Witt Anna

Pod názvem AWC uvádíme pravidelná promítání představující tvorbu vybraných autorů nejen ze středoevropského rámce, kteří tvoří imaginativní svět rakouské vizuální umělkyně Anny Witt (* 1981, AT). V jeho srdci se nachází její vlastní produkce, Chorweiler Beat z roku 2016. A mezi Anniny partnery patří Nina Könnemann, Alicja Rogalska, Mykola Rydnyi, Maayan Amir & Ruti Sela, Manolis D. Lemos a Bouchra Ouizguen. 

 

Anna Witt: Chorweiler Beat, 2016
HD Video, 14.00 min.
Projekt, který vznikl přímo pro Chorweiler, velké předměstí Kolína nad Rýnem, skutečně zachycuje srdeční rytmus jeho obyvatel. Zaznamenán byl pomocí ultrazvukového skeneru a zpracován do jednotlivých stop, které posloužily jako hudební podkres skupině místních mladých pouličních tanečníků.

 

Každou první a třetí sobotu v měsíci počínaje zářím 2021 uvádíme:

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
kamera/ camera: Dmytro Pashko, Vadym Smarchenko, Pavlo Itkin, Mykola Ridnyi
s podporou/ with the support: Hromadske.ua
Filmový narativ je založen na záznamech výslechů a vzpomínkách příbuzných neznámého ukrajinského anarchisty Ivana Krupského – Mykolova pradědečka. Dokumentární a inscenované epizody se prolínají, a odrážejí přitom paradoxní momenty jeho života: vedení povstalecké skupiny, účast v občanské válce na počátku 20. let 20. století, skrývání se před pronásledováním v převleku sovětského policisty atd. Sehrávají je hrdinové dneška: současní anarchisté, policisté, studenti a dělníci. Paralely mezi různými časy, mísení reality a fikce, evokuje zásadní otázky stran konstrukce historické paměti a glorifikace historických postav ve vztahu k současným politickým programům.

Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Beyond Guilt je portrétem jedné generace. Krátká videa natočená v Tel Avivu zachycují rozpory společnosti definované mocenskými vztahy. Přirozeně reflektují téma vztahu umělců a modelů, mužů a žen i soukromé a veřejné sféry. Filmy autorské dvojice nabízejí nový pohled na vliv okupace, teroru a působení armády na izraelskou identitu. Dokonce i v těch nejvíce soukromých okamžicích jsou sexuální a politická identita neoddělitelně spojeny.

Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Prostřednictvím krátkého dokumentu Se soumrakem a úsvitem vypadá vše stejně (turistika nepokoje) umělec přemýšlí o anti-úsporných hnutích, která vzplála v Řecku poprvé v roce 2010. Ta odmítala vytvoření dluhu u Evropské unie, protestovala proti zavádění nerovných praktik a varovala před vzrůstající nesvobodou i strachem, usnadňujícím vzestup virulentních nacionalistických stran.

Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Dokument polské autorky zachycuje setkání místních aktivistů a obyvatel severopolské Lodže, pozvaných k účasti na experimentálním workshopu uspořádaném v Novém divadle. Hypnotizovaní profesionálním hypnotizérem společně formulovali možné scénáře společnosti budoucnosti.

Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Film marocké tanečnice a choreografky zachycuje skupinu žen oblečených cele v černém, s výjimkou bílých šátků uvázaných ve vlasech. Stojí v geometrické formaci, pohybují hlavami soustavně dopředu a dozadu a vydávají ostré a dlouhé pokřiky. Působení pohybu a zvuku se schází v jednom bodě a přitahuje publikum způsobem, který evokuje vliv rituálních praktik v oblasti Marrákeše, z jejichž tradice také dílo čerpá. Ouizguen nazývá Corbeaux „zvukovou sochou, syrovou a naléhavou“, která „letí směrem“ k veřejnému prostoru, v němž se uskutečňuje.

Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.
Po mnoho let stavěla Nina Könnemann svou kameru před billboard umístěný na předměstí Neukoln v Berlíně. Němý film, který odhaluje banální i paradoxní okamžiky časoprostoru konkrétních kolemjdoucích, zdůrazňuje transformaci veřejného prostoru. Výstavní plocha – billboard – se stává zdí, za kterou se koncentruje fascinace umělecké dílo.

Re-vize: HEJ-ČIN!
výstava a prezentace studentských prací a interaktivní prohlídka modelu Hejčína i opuštěné budovy a přesun na zahájení trienále v proluce Muzea umění
24. 6. 2021

Re-vize: HEJ-ČIN!

výstava a prezentace studentských prací a interaktivní prohlídka modelu Hejčína i opuštěné budovy a přesun na zahájení trienále v proluce Muzea umění
24. 6. 2021

DICHOTOMIE architektonického diskurzu a MĚSTSKÝ PROSTOR: nakolik omezené je vnímáni města krajními aspekty - veřejné/soukromé; reprezentativní/neudržované; oficiální/ilegální; historické/vytěsněné; harmonické/konfliktní; hierarchické/rovnostářské; regulované/chaotické atd. Z relativně jednoduchého zadání lze vytěžit mnohem hlubší úvahy o utváření prostoru města. V rámci workshopu studenti brněnské Fakulty architektury řeší téma dichotomií na případu zanedbaného městského pozemku v Hejčíně, čtvrti bezprostředně navazující na centrum Olomouce. Analyzují dvojakosti, protiklady a podvojnosti architektonické debaty a jejich vliv na město a společnost. Hledají novou, ne-uzavřenou formu regulačního plánu, který pracuje s tekutostí a diverzitou, jež generují současné lokálně-globální město. Dobrá příležitost k EXPERIMENTU a zároveň k analýze pojmu TOLERANCE v architektuře je konverze původní budovy Přírodovědecké fakulty v Olomouci, která řešené území korunuje.

koordinace: Martina Mertová

Všední krize: Tomáš Moravec, Richard Loskot, Kino PAF
24. 6. - 14. 6. 2021

Všední krize: Tomáš Moravec, Richard Loskot, Kino PAF

24. 6. - 14. 6. 2021

Zahájení první části výstavního projektu Všední krize. Autor architektonického řešení výstavních prostor Tomáš Moravec společně s Richardem Loskotem vstupují do Galerie Caesar jakoby „zvenčí“, využívají formáty, které v dramaturgii galerie obvykle nedostávají prostor a místo si přizpůsobují podle vlastních potřeb. 

autoři: Tomáš Moravec a Richard Loskot, PAF
kurátoři: Jakub Frank, Martin Fišr, Miroslav Schubert

Pro projekt Všední krize připravila kurátorská platforma PAF pohled na český pohyblivý obraz třetího tisíciletí. Kino PAF nabízí ve třech kapitolách chronologický průřez autorskou audiovizuální tvorbou posledních dvaceti let. Kurátorský záměr slibuje každý týden jiný film, program trvá po dobu 100 dní.

Kapitola 1

24. 6. – 30. 6.
Sláva Sobotovičová: Popelky 
video, 2:19 min, 2000 

1. 7. – 7. 7.
Michal Pěchouček: Obvyklé rukojmí 
video, 13:28 min, 2001

8. 7. – 14. 7.
Matěj Smetana: It's Only a Movie 
video, 3:38 min, 2003

15. 7. – 21. 7.
Eva Jiřička: Jízda 
video, 2:54 min, 2004 

22. 7. – 27. 7.
I love 69 popgejů: Half Heart & Wild Spring 
video, 1:59 min, 2006

27. 7., 19:00 
Tomáš Moravec: index
projekční pásmo + křest autorské publikace

 

Slyšet jinak Workshop
24. 6. - 25. 6. 2021

Slyšet jinak Workshop

24. 6. - 25. 6. 2021

V rámci trienále SEFO 2021 proběhne dvoudenní workshop Slyšet jinak, na němž se účastníci z řad veřejnosti budou moci aktivně seznámit se základními principy programu (3K = kreativita, koncentrace, komunikace), vyrobí si netradiční hudební nástroje, vyzkouší si prostřednictvím her a cvičení týmové komponování a realizují své nápady ve finální skladbě. Tato site-specific Kompozice vznikne jako unikátní společná reflexe hanáckého časoprostoru. 

Kompozici přímo na místě natočí živě Český rozhlas Olomouc.

Workshop je součástí projektu Vidět hudbou a výsledek bude prezentován veřejně spolu s kompozicemi dalších dvou autorů, Marka Keprta a Tomáše Hanzlíka.

Počet zájemců je omezen na 10 osob bez věkového omezení. Registrace nutná.

koordinace: David Hrbek
lektoři: Vít Zouhar, Gabriela Coufalová, Jaromír Synek

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Universum OUTDOORS
24. 6. 2021 - 2. 1. 2022

Universum OUTDOORS

24. 6. 2021 - 2. 1. 2022
Lidé/autoři
Gregor Dan/ Initi

Ve spolupráci s Ústavem experimentální tvorby brněnské Fakulty architektury VUT opouští trienále zdi muzea. Studenti ateliéru Nicol Gale a Svatopluka Sládečka zkoumají styčné téma universa na několika místech olomouckého předhradí vy- mezeného symbolickým trojúhelníkem: univerzita – církev – muzeum. Dotýkají se zažitých veřejných prostorů, ať už v jejich nedokončenosti, anebo naopak v jejich domněle definitivních, architektonicky ztvárněných podobách. Pojmenovávají a podtrhují, nebo naopak zpochybňují hodnoty dosaženého stavu. Jednotlivé prostory / prostranství studenti nově organizují intervencemi, u nichž se počítá s pomíjivostí ať už časovou, nebo materiální. Do projektu se aktivně zapojují členové Katedry muzikologie a Katedry hudební výchovy Univerzity Palackého.

kurátor: Martina Mertová

 

Z řady návrhů vybíráme k realizaci intervence v proluce v Denisově ulici (MUO) a na nádvoří bývalého jezuitského konviktu, dnešního Uměleckého centra Univerzity Palackého Olomouc. Perforací letité dřevěné ohrady v blízkosti hostujícího Muzea umění nabízí studenti novou perspektivu budoucí stavební parcely SEFO. Nechávají město narůst zevnitř. Dosud zapovězený veřejný prostor se stává přirozeným zázemím pro letní kulturní aktivity, lze do něj vstoupit z nejživější tepny města. Naproti tomu na nádvoří Konviktu studenti reinterpretují zažitý stav běžně přístupného veřejného prostranství. Dočasná architektonická intervence o dvou kruhových konstrukcích svým měřítkem vnáší do prostoru nádvoří nový řád. Autoři tematizují otázku Univerza, stávající plastiku Alfreda Habermanna Nebeský globus obalují novými vrstvami - vlastní, abstrahovanou formou. Dílčím zakrýváním, nebo naopak otevíráním netradičních pohledů nechávají zažít relativitu našeho poznání a uspořádání světa. Další rozměr intervenci přidají hudebníci v rámci workshopu Slyšet jinak. 
Studentské práce postupným tříděním, zráním a cizelováním dostávají v projektech finální tvar, jehož reálnou podobu v rámci jarního workshopu a během celého trienále zažijí jak jeho cílení účastníci, tak náhodní pozorovatelé. Vytváříme živý veřejný prostor pro tvůrce i příjemce – tvůrce experimentuje, dělá příjemce angažovaným.

SEFO: Formování veřejného prostoru
24. 6. - 18. 9. 2021

SEFO: Formování veřejného prostoru

24. 6. - 18. 9. 2021

Během posledních několika let prošlo Středoevropské fórum bouřlivým vývojem. Na jeho názvu se podepsal pouze čárkou, to podstatnější samozřejmě proběhlo uvnitř. Letní scéna v prostorách proluky určené pro novou expoziční budovu a depozitáře bude věnována tomu, co nás zajímá přednostně - formování veřejného prostoru, formování veřejné instituce. Nacházíme se v době nekončící krize a kritiky systému. Prověřována a průběžně zpochybňována jsou všechna zažitá pravidla a principy fungování světa. Kategorie, na základě kterých jej chápeme a soudíme, stále častěji interpretujeme jako nástroj manipulace. Podobné úvahy mohou znít v kontextu všednodenní praxe abstraktně - mají ale jasný a snadno pozorovatelný dopad. 
Olomouc nám slouží jako modelový příklad - a k jeho promýšlení, k hledání budoucího uspořádání světa, jsme přizvali své partnery. Spolu s nimi budeme sledovat cestu od vizualizace takzvaných faktů až k vizuálnímu šumu a ideologizaci. Kostru programu tvoří série přednášek a diskusí věnovaných architektuře veřejného prostoru, umění v jeho rámci, etablování jeho nových podob a forem i roli institucí. Obaleny jsou produkcí, zahrnující menší divadelní a hudební formy, performance a workshopy. SEFO chápeme jako společný projekt ukotvený dvojím způsobem - v komunitě a v odbornosti. Chápeme jej jako společný prostor - a snažíme se jej zpřístupnit. Kdo má právo do veřejného prostoru vstupovat? Kdy a do jaké míry za něj přebíráme zodpovědnost? Jak s ním máme zacházet, abychom na něj časem nemuseli rezignovat?

koordinace: Petr Dvořák, Jakub Frank, Barbora Kundračíková, Martina Mertová
spolupráce: AFO, Kreativní Olomouc , Re-vize Olomouc, Zaparkuj a město Olomouc

Vidět hudbou: hudební intervence do plenéru
25. 6. 2021

Vidět hudbou: hudební intervence do plenéru

25. 6. 2021

Co všechno umí vyjádřit hudba, respektive co všechno umí vyjádřit hudbou skladatelé? Kde jsou jejich tvůrčí meze, kde má hranice jejich talent? To jsou otázky, na které nám v rámci trienále někteří z nich odpoví. Požádali jsme totiž vybrané autory, aby si v Olomouci každý zvolil jedno místo či zákoutí, k němuž má osobní vztah, a pokusil se je věrohodně zachytit v několikaminutové skladbě. 

koordinace: David Hrbek
lokace: Schody Michalský výpad

Na tvůrčí práci je krásné (a zároveň velmi, velmi nevděčné), že ač se autor snaží dojít ve svém snažení k dokonalosti, výsledek je vždy nejistý. Zní to celé jako hra a je to hra, ovšem jenom ti nejlepší z tvůrců (a to v jakémkoli uměleckém oboru), kterým jde za každých okolností a za každou cenu o to dobrat se něčeho, co třeba nevěděli na začátku, dobrat se něčeho podstatného o sobě, o druhých, o světě, dobrat se něčeho, co čeká na pomyslném druhém konci, ti každou hru berou naprosto vážně. 
Součástí programu trienále tak bude hudebně-zvuková intervence do veřejného prostoru, konkrétně série tří koncertních provedení kratších původních skladeb inspirovaných konkrétními místy v centru Olomouce. Každé z nich se rozezní trochu jinak v závislosti na uměleckém přístupu a vnímání každého z oslovených tvůrců, kterými jsou skladatelé Tomáš Hanzlík, Marek Keprt a uskupení zkušených hudebních pedagogů Gabriely Coufalové a Jaromíra Synka z projektu Slyšet jinak. Pro tuto příležitost se stane třetím členem uznávaného uskupení s mezinárodní zkušeností i další významný autor soudobé vážné hudby Vít Zouhar. Tento projekt bude mít v kontextu programu zvláštní postavení, protože proběhne formou workshopu pro laickou veřejnost. Během tvůrčího víkendu si každý z účastníků vytvoří pod supervizí zmíněných pedagogů vlastní nástroj a odehraje na něm svůj part. 
Výsledkem celého programu Vidět hudbou bude odpolední koncert formou společného putování posluchačů od jednoho místa ke druhému. Každou produkci představí na daném místě formou krátkého rozhovoru autor či autoři skladby, v němž ozřejmí vznik díla, upozorní na místa ve skladbě, která hudebně či zvukově reflektují konkrétní prostředí či jeho části a vysvětlí, čím právě zvolená lokace v konkrétních tvůrcích rezonuje. Exteriéry pro všechny skladby jsou předem vybrány tak, aby se živá produkce mohla realizovat i za nepříznivého počasí. 
Mediálním partnerem se stal Český rozhlas Olomouc, který skladby zaznamená, aby po dobu trvání trienále mohla tato místa dál náhodným kolemjdoucím zpívat alespoň reprodukovaně.

Program:
19:00: Schody Michalský výpad (vedle Vily Primavesi)
Marek Keprt: Schody-svody-zvony-stony (2021) - kompozice pro Michalské schody
Interpreti:
Soprán: Markéta Israel Večeřová
Klavír: Marek Keprt

19:30: Univerzitní ulice (před plakátovací plochou)
Tomáš Hanzlík: Dvě staré dámy
Zpěv: Markéta Israel Večeřová, Helena Flachsová
Akordeon: Věra Svozilová

20:00: Nádvoří Konviktu (Univerzitní ulice)
Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Vít Zouhar: comPOsicA 1667 (2021, 7´)
Interpreti: Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Vít Zouhar a frekventanti dvoudenního kurzu Slyšet jinak

 

Marek Keprt (Česká republika)
1974 klavírista, skladatel, hudební pedagog
žije a působí v Olomouci
web

Tomáš Hanzlík (Česká Republika)
*1972, hudební skladatel, muzikolog, operní režisér, umělecký vedoucí Ensemble Damian
žije a tvoří v Doubravici nad Moravou
web
Hanzlíkův skladatelský styl se označuje jako neobarokní minimalismus, charakteristický zacyklením historizujících harmonických a melodických fragmentů. Výrazně se také podílí na vizuální stránce produkcí Ensemble Damian a to jak po stránce pohybové, tak výtvarné.

Lhoták – Houellebecq – Balthus
cyklus scénických čtení
29. 6. - 31. 8. 2021

Lhoták – Houellebecq – Balthus

cyklus scénických čtení
29. 6. - 31. 8. 2021

Universum tří světů, navenek odlišných, a uvnitř si tak blízkých. Nostalgická i melancholická zákoutí Lhotákových pláten, v nichž je moderní člověk tak malý a stroj o to větší; krkolomný a chmurný úděl člověka postmoderního v Houellebecqových textech, jejichž autor tak trefně jako málokterý spisovatel současné světové literatury popisuje dnešní společnost; a člověk i krajina coby prostředník první i poslední pravdy světa minulého, současného i budoucího na obrazech Balthuse, jednoho z největších malířů 20. století, který řekl: „Pozorujme světlo.“
Taková budou scénická čtení ze tří knih, pořádaná Muzeem umění Olomouc: Kamil Lhoták – Můj otec Kamil Lhoták (Muzeum moderního umění 22. 6. v 19 hodin), Michel Houellebecq – Mapa a území (Muzeum moderního umění 22. 7. v 19 hodin), Balthus – Pozdní vzpomínky (Muzeum moderního umění 24. 8. v 19 hodin).   

koordinace: Roman Ludva

Kamil Lhoták – Můj otec
Scénické čtení
29. 6. 2021

Kamil Lhoták – Můj otec

Scénické čtení
29. 6. 2021

Oblé předměty na obloze a vůně benzinu. Fascinace motocykly, balony i sportovními kláními. A ženy, neobvyklé ženy. Takový je svět za obrazy Kamila Lhotáka. Jeho zaujetí stvořilo nepřehlédnutelný inventář nejen mužského světa, který dodnes láká až něžným pohledem na vyvíjející se stroje a dopravní prostředky. Přesto v tomto světě nechybí člověk, byť by byl jen pozorovatelem zdravícím stoupající horkovzdušný balon.
První letní scénické čtení představí knihu s názvem Můj otec /Kamil Lhoták/. Oním pozorovatelem je v ní malířův syn Kamil, který vzpomíná se střízlivým úsudkem na zdroje fantazie předního českého výtvarného umělce, na jeho touhy, lásky i nedokonalosti, jež se nutně mísí i s prožitky syna. Komplikované rodinné zázemí, vlastně garáž, jejíž osazenstvo je stále konfrontováno s malířovým vnitřním nastavením, tak jednoduchým, často vlídným i nekompromisním zároveň. Syn Lhoták v knize upřímně kreslí plánek duše malíře Lhotáka.

čte: Igor Bareš
režie: Tomáš Soldán
vstupné: 100 Kč
rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Pavla Melková: Veřejný prostor jako kontinuum
architektura veřejného prostoru
30. 6. 2021

Pavla Melková: Veřejný prostor jako kontinuum

architektura veřejného prostoru
30. 6. 2021

Architektka, pedagožka a teoretička architektury Pavla Melková vede tým zpracovávající Koncepci veřejných prostranství města Olomouce. Trienále SEFO nabízí příležitost seznámit se blíže s její teorií kontinua, a zároveň s dílčími výstupy Koncepce veřejných prostranství města Olomouce, které ukazují jeho aplikaci. Kvalita prostředí, v němž žijeme, ovlivňuje náš život víc, než si obvykle uvědomujeme. Její součástí je také naše schopnost mu porozumět, identifikovat se s ním a chápat svoji roli v něm, stejně jako jeho roli v našem životě. A právě veřejný prostor je tváří města, jeho očima a ústy, místem, skrze které město s námi hovoří.

Autorka současně představí koncept prostorové intervence RECEIVER – obraz vnímání (Galerie 9.16/ MUO, Denisova 47)

koordinace: Martina Mertová

Záznam přednášky zde:

Kdo se nebojí, má papír na hraní!
cyklus představení pro děti 
1. 7. 2021 - 16. 1. 2022

Kdo se nebojí, má papír na hraní!

cyklus představení pro děti 
1. 7. 2021 - 16. 1. 2022

Cyklus reflektuje klíčová slova trienále - papír jako nosič i tělo divadelní interakce, muzeum jako laboratoř i skladiště, umělecké dílo jako způsob poznávání a popisování světa. A zahrnuje představení Damúza: Řeka (loutkové divadlo pro rodiče s dětmi od 2 let, červenec - srpen 2021/ SEFO), Spielraum Kollektiv: Papírrrr (interaktivní divadlo pro rodiče s dětmi od 5 let, 19. - 20. 9. 2021/ 16.00/ Arcidiecézní muzeum Olomouc - Mozarteum) a Československé klacky: Nejmenší ze Sámů (komorní loutkové představení pro rodiče s dětmi od 6 let, 16. 1. 2022/ Arcidiecézní muzeum Olomouc - Obrazárna).

koordinace: Pavlína Wolfová

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO
1. 7. 2021

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO

1. 7. 2021

Strukturu nelze vidět lépe než při hře! Do prostoru fóra proto vstoupí také univerzitní iniciativa Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor, která nabídne návštěvníkům akce odpočinkovou zónu, hudební program, filmové projekce pod širým nebem a další aktivity pro malé i velké. K dispozici budou tak jako vždy stolní a deskové hry či drobné sportovní vybavení.
Začátek koncertů je vždy v 18.30, filmové projekce pak startují v 21.30. Více na webu trienále a www.zaparkuj.upol.cz.

Zaparkuj v SEFO: 1. 7., 15. 7., 29. 7., 4. 8

Universum + Jan Pamuła
Vstupné 160 Kč
1. 7. 2021

Universum + Jan Pamuła

Vstupné 160 Kč
1. 7. 2021

Kurátoři Muzea umění vás provedou výstavami v rámci Trienále | SEFO | 2021 umístěnými v prostoru Muzea moderního umění – Universum a Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku.

Umění užívat veřejný prostor
komentovaná procházka s hosty navazující diskuze
14. 7. 2021

Umění užívat veřejný prostor

komentovaná procházka s hosty navazující diskuze
14. 7. 2021

Baroko, sorela, murály, nejčerstvější olomoucké intervence a dočasné umělecké instalace – to vše potkáme na vycházce s Pavlem Karousem a hosty navazující debaty. V okruhu historického jádra a Bezručových sadů se zastavíme u objektů, jež v dávné i nedávné minulosti doplnily veřejná prostranství. Jak se proměňuje jejich přijetí, jejich role v dějinách města a kdo má právo zabírat uměním veřejný prostor? 

koordinace: Jan Jeništa, Martina Mertová, Magdalena Petráková
spolupráce: Kreativní Olomouc
lokace/start: Jezuitský konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3

Re-vize: Umění a veřejný prostor
diskuze
14. 7. 2021
Programy Trienále | SEFO | 2021 se řídí aktuálními protipandemickými opatřeními vlády.

Re-vize: Umění a veřejný prostor

diskuze
14. 7. 2021

Necháváme město růst zevnitř – přímo v prostoru výstavy Universum v Trojlodí Muzea moderního umění proběhne diskuse o umění ve veřejném prostoru. Kdo má/ měl by mít právo vstupovat uměním do veřejného prostoru města? Kdo o tom rozhoduje, kdo má zodpovědnost?  Platforma Re-vize Olomouc je dobrým polem pro rekapitulaci minulých, současných i plánovaných intervencí ve veřejném prostoru města.  Zaměří se na ni Magdalena Petráková (Kreativní Olomouc v roli spolupořadatele). Příklady dobré praxe, nové strategie, ale i jejich úskalí, představí hosté zvenčí: Marie Foltýnová, kurátorka a vedoucí oddělení Správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, Pavel Karous, sochař, hybatel zájmu o umění ve veřejném prostoru pod slavným logem „Vetřelci a volavky“; Marek Sivák, architekt, Pěstuj prostor Plzeň; Zuzana Godálová, ředitelka sdružení Topolčany, nástupiště 1-12; Jana Kořínková, historička umění a pedagožka, FaVU VUT Brno. Moderuje Martina Mertová

hosté: Pavel Karous | Marie Foltýnová | Marek Sivák | Zuzana Godálová

moderují: Martina Mertová (Re-vize/ MUO) a Magdalena Petráková (Kreativní Olomouc)
Programy Trienále | SEFO | 2021 se řídí aktuálními protipandemickými opatřeními vlády.

Záznam diskuze:

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO
15. 7. 2021

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO

15. 7. 2021

Strukturu nelze vidět lépe než při hře! Do prostoru fóra proto vstoupí také univerzitní iniciativa Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor, která nabídne návštěvníkům akce odpočinkovou zónu, hudební program, filmové projekce pod širým nebem a další aktivity pro malé i velké. K dispozici budou tak jako vždy stolní a deskové hry či drobné sportovní vybavení.
Začátek koncertů je vždy v 18.30, filmové projekce pak startují v 21.30. Více na webu trienále a www.zaparkuj.upol.cz.

Universum + Jan Pamuła
Vstupné 160 Kč
15. 7. 2021

Universum + Jan Pamuła

Vstupné 160 Kč
15. 7. 2021

Kurátoři Muzea umění vás provedou výstavami v rámci Trienále | SEFO | 2021 umístěnými v prostoru Muzea moderního umění – Universum a Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku.

Amelie Siba
20. 7. 2021
Foto: Colours of Ostrava

Amelie Siba

20. 7. 2021

Niterně jemné zpovědi písničkářky s česko-anglickými kořeny si letos vysloužily hned dvojí ocenění při výročních cenách. Amelie Siba získala Anděla v kategorii Alternativa a elektronika a zároveň i Cenu české hudební kritiky Apollo 2020 za album Dye My Hair. Vstupné: 200 Kč

Postmoderní architektura jako krystalizace devadesátkového kapitalismu – Aleš Zapletal
21. 7. 2021

Postmoderní architektura jako krystalizace devadesátkového kapitalismu – Aleš Zapletal

21. 7. 2021

Nástup kapitalismu v Československu v devadesátých letech je neoddělitelně spjat se vznikem benzínek či obchodních pasáží postavených v hravém až bizarním stylu postmoderní architektury. Výtvarně i filozoficky se toto propojení podobá vztahu, který na začátku 20. století panoval mezi krystalografií a expresionismem. Nástěnka představí dílo dosud neznámého vizionářského umělce z okruhu expresionistických architektů, který krystalizaci devadesátkového kapitalismu předvídal s podivuhodnou přesností. Pro druhou intervenci pro nástěnky ve veřejném prostoru vybrali kurátoři malíře Aleše Zapletala. Trvá do 17. 9.

Michel Houellebecq – Mapa a území
Scénické čtení
22. 7. 2021
Foto: https://www.divadlovceletne.cz/

Michel Houellebecq – Mapa a území

Scénické čtení
22. 7. 2021

Základní linie románu francouzského spisovatele Michela Houellebecqa nás vedou po hraně, která vzniká při předstírání skutečného. Život výtvarného umělce Jeda Martina se z tápavé průměrnosti díky banální originalitě rázem dostává do milionových výšin. Jen tím, že Jed přefocuje starou technikou mapy Michelin. Vzniká tím úžasný a výtvarně podmanivý svět zvětšenin. Nápodoba, která se zrovna hodí světu a jeho nezastavitelné mašinerii peněz. Autor románu tento princip nerozvíjí jen v příběhu plachého Jeda, otázky stran možností a důsledků předstírání pokládá v nejrůznějších rovinách lidského bytí i jeho nadstaveb, jako je umělecká činnost, standardy žití nebo způsob, jakým zajdeme. Je v tom tak důsledný, že do příběhu vrhá jako postavu i sám sebe – Jed Martin se s Michelem Houellebecqem několikrát setká v poměrně neotřelém rozhovoru. A nejen v něm.

A my jako účastníci tohoto románu budeme při dostatečně soustředěném pozorování snad schopni alespoň banálního závěru: Mapa neodpovídá území.

Muzeum moderního umění
účinkují: Matouš Ruml, Michal Przebinda a Natálie Tichánková
režie: Tomáš Soldán
vstupné: 100 Kč
rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Proluk.art | STRUKTURA
recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
24. 7. - 24. 6. 2021

Proluk.art | STRUKTURA

recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
24. 7. - 24. 6. 2021

Prázdninový program v proluce SEFO obohatí výtvarné dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO. Workshopy otevřené všem věkovým kategoriím se zaměří především na materiál a rozmanité možnosti práce s ním. Cyklus se inspiruje principy a tématy trienále, pevný rámec ale rozehrává do otevřené struktury, ve které si každý najde místo pro tvůrčí hru podle vlastních pravidel.

Koordinace: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz

Proluk.art
recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
24. 7. - 11. 9. 2021

Proluk.art

recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
24. 7. - 11. 9. 2021

Prázdninový program v proluce SEFO obohatí výtvarné dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO. Workshopy otevřené všem věkovým kategoriím se zaměří především na materiál a rozmanité možnosti práce s ním. Cyklus se inspiruje principy a tématy trienále, pevný rámec ale rozehrává do otevřené struktury, ve které si každý najde místo pro tvůrčí hru podle vlastních pravidel.

Koordinace: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz

Všední krize: Kino PAF
27. 7. 2021
index_Moravec

Všední krize: Kino PAF

27. 7. 2021

Pro projekt Všední krize připravila kurátorská platforma PAF pohled na český pohyblivý obraz třetího tisíciletí. Kino PAF nabízí ve třech kapitolách chronologický průřez autorskou audiovizuální tvorbou posledních dvaceti let. Kurátorský záměr slibuje každý týden jiný film, program trvá po dobu 100 dní.  Náštěvníci se navíc mohou těšit i na křest publikace Tomáše Moravce index!

kurátoři: Alexandr Jančík, Nela Klajbanová, Martin Mazanec, Marie Meixnerová

Kapitola 1

24. 6. – 30. 6.
Sláva Sobotovičová: Popelky 
video, 2:19 min, 2000 

1. 7. – 7. 7.
Michal Pěchouček: Obvyklé rukojmí 
video, 13:28 min, 2001

8. 7. – 14. 7.
Matěj Smetana: It's Only a Movie 
video, 3:38 min, 2003

15. 7. – 21. 7.
Eva Jiřička: Jízda 
video, 2:54 min, 2004 

22. 7. – 27. 7.
I love 69 popgejů: Half Heart & Wild Spring 
video, 1:59 min, 2006

27. 7., 19:00 
Tomáš Moravec: index
projekční pásmo + křest autorské publikace

Tomáš Moravec: index projekční pásmo + křest autorské publikace
27. 7. 2021

Tomáš Moravec: index projekční pásmo + křest autorské publikace

27. 7. 2021

Tomáš Moravec (*1985, vizuální umělec, autor objektů, instalací a videí) připravil architekturu pro výstavní projekt Všední krize a zároveň tento prostor obsadil jako první vystavující. Stejně často jako pracuje s videem, respektive videoinstalací, vstupuje také instalacemi a objekty do veřejného prostoru. Hranice veřejného prostoru a exkluzivního prostoru galerie jsou pro něj stejně prostupné jako hranice mezi médii, která využívá. Sochy a objekty jsou předmětem videí, která formují instalace. Jindy jsou zdrojem jeho tvorby nefunkční místa ve veřejném prostoru.
Pro projekt Všední krize připravil Tomáš Moravec novou sérii videí, která se vztahují právě k veřejnému (a nefunkčnímu) prostoru. Zaujaly jej grafické symboly letounů nalezené na satelitních snímcích pardubického letiště. Toto letiště bylo až do 90. let minulého století přístupné pouze armádě a dvě betonová rezidua představují někdejší cvičné letecké terče. Moravec je na videích zbavuje vegetace a jako archeolog odkrývá pozůstatky studené války. Videa se siluetami západních stíhacích bombardérů doplňují fotografie, které přestože jsou úzce spojené s leteckou tématikou, překvapivě přesně popisují naše životy v posledním roce. Probíhaly ve stavu nouze a (virtuálních) simulací.

Dnešní večer v Galerii Caesar bude věnován prezentaci videotvorby Tomáše Moravce, kterou nás provede vedle autora také kurátor Martin Mazanec. Součástí večera bude křest autorské publikace, která vychází v Edici PAF. 

Anna Witt: Worst Fear, Best Fantasy
Umění pro veřejný prostor
28. 7. 2021

Anna Witt: Worst Fear, Best Fantasy

Umění pro veřejný prostor
28. 7. 2021

Prezentace projektu absolventů kurzu Anny Witt na Vysoké školy výtvarných umění ve Vídni věnovaného umění ve veřejném prostoru s diskusí, kterou vede olomoucký doyen performativní forem Vladimír Havlík. Co pro nás veřejný prostor znamená? Jak se kvůli Covid-19 změnil? Jak jej prožíváme? A jakou roli v něm může hrát umění? To jsou jen některé z otázek, které se pokusíme zodpovědět. Součástí večera je projekce v Galerii 9:16 (obrazovky u vstupu do Muzea umění) videa We met at Columbusplatz (2021), které vytvořil kolektiv studentů die Angewandte. 

Beseda je z důvodu možné nepřízně počasí přesunuta do Trojlodí Muzea moderního umění, přímo do výstavy Universum! 

hosté:  Vladimír Havlík, Anna Witt a studenti vídeňské „die Angewandte“, Artur Schernthaner-Lourdesamy, Filippo Contatore, Florin Stanzer, Judith Raupp, Joshua Bond, Pia Plankensteiner, Alice Skreta, Papa G a Max Koller
moderuje: Barbora Kundračíková

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO
29. 7. 2021

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO

29. 7. 2021

Strukturu nelze vidět lépe než při hře! Do prostoru fóra proto vstoupí také univerzitní iniciativa Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor, která nabídne návštěvníkům akce odpočinkovou zónu, hudební program, filmové projekce pod širým nebem a další aktivity pro malé i velké. K dispozici budou tak jako vždy stolní a deskové hry či drobné sportovní vybavení.
Začátek koncertů je vždy v 18.30, filmové projekce pak startují v 21.30. Více na webu trienále a www.zaparkuj.upol.cz.

Zaparkuj v SEFO: 1. 7., 15. 7., 29. 7., 4. 8

Cyklovýlet za (veřejným) uměním
29. 7. 2021

Cyklovýlet za (veřejným) uměním

29. 7. 2021

Z konviktu na jih až k povelské kapličce! Nejprve obhlídneme intervence studentů Fakulty architektury VUT Brno v budově Konviktu, pár zastávek uděláme v centru města, ve stínu olomouckých parků i vysokých paneláků. Cílem bude nově vybavená kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na sídlišti Povel, jejíž výtvarně-architektonické řešení nám přiblíží některý z trojice autorů (Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka, Jakub Lipavský). Po skončení akce zaparkujeme v SEFO na programu Zaparkuj

koordinace: Jan Jeništa, Martina Mertová 
spolupráce: Za krásnou Olomouc
lokace: Jezuitský konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3 

Universum + Jan Pamuła
Vstupné 160 Kč
29. 7. 2021

Universum + Jan Pamuła

Vstupné 160 Kč
29. 7. 2021

Kurátoři Muzea umění vás provedou výstavami v rámci Trienále | SEFO | 2021 umístěnými v prostoru Muzea moderního umění – Universum a Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku.

Všední krize: Barbora Zentková & Julia Gryboś, Imrich Veber, Kino PAF
3. 8. 2021

Všední krize: Barbora Zentková & Julia Gryboś, Imrich Veber, Kino PAF

3. 8. 2021

Zahájení druhé části výstavního projektu Všední krize. Barbora Zentková s Julií Gryboś reagují na prostorové a funkční podmínky Galerie Caesar a pro výstavu rekonstruují a aktualizují svůj dřívější projekt Tiredness Quotes. Součástí je taky série participativních akcí Imricha Vebera přemosťující městský veřejný prostor a galerii. 

autoři: Barbora Zentková & Julia Gryboś, Imrich Veber, PAF 
kurátoři: Jakub Frank, Martin Fišr, Miroslav Schubert

Pro projekt Všední krize připravila kurátorská platforma PAF pohled na český pohyblivý obraz třetího tisíciletí. Kino PAF nabízí ve třech kapitolách chronologický průřez autorskou audiovizuální tvorbou posledních dvaceti let. Kurátorský záměr slibuje každý týden jiný film, program trvá po dobu 100 dní.

AFO: Vizuální šum
Česká vlajka / Sweetgrass
3. 8. 2021

AFO: Vizuální šum

Česká vlajka / Sweetgrass
3. 8. 2021

Také v létě pokračujeme ve sledování a identifikaci vizuálního šumu. Jak data získáváme? Jak je zaznamenáváme? Jak je přijímáme a kdy se z nich stávají informace? Cyklus zahrnuje přednášky, workshop a projekci.

česká vlajka.online 
Vlajka jako předmět denní potřeby, který volá po znovuobjevení. Vítězové soutěžně Best in Design Julie Dítětová a Jáchym Moravec vytvořili první detailní manuál české vlajky. Interaktivní prezentace o tom, jak skládat a věšet. A o tom, zda existuje tajný spolek vlajkařů.  

Jmenovala se Europa 
Podle řecké mytologie byla Európa týrská princezna, do níž se zamiloval vládce bohů Zeus. Aby ji získal, proměnil se v bílého býka a Európu oklamal. Unesl ji na Krétu, kde s ní zplodil několik potomků. Následně se provdala za krétského krále. Nevšední snímek ukazuje ideu reality, kterou autoři projektují do mystického zvířete, sudokopytníka Aurocha. Popis pátrání po vyhynulém tvoru naplňuje formální rámec dokumentárního žánru, ale obsahem snímek přesahuje k fikčním formátům. Po estetické stránce cestu do minulosti sugeruje symbolický návrat k počátkům filmového média použitím 16mm kamery. Enigmatickou atmosféru umocňuje důmyslný sound design, který zároveň podtrhuje umělecké ambice filmu.

moderuje: Zdeněk Rychtera

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO
4. 8. 2021

Zaparkuj s Univerzitou Palackého! v SEFO

4. 8. 2021

Strukturu nelze vidět lépe než při hře! Do prostoru fóra proto vstoupí také univerzitní iniciativa Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor, která nabídne návštěvníkům akce odpočinkovou zónu, hudební program, filmové projekce pod širým nebem a další aktivity pro malé i velké. K dispozici budou tak jako vždy stolní a deskové hry či drobné sportovní vybavení. Kvíz začíná ve 20.30.

Proluk.art | OTISK
recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
5. 8. 2021

Proluk.art | OTISK

recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
5. 8. 2021

Prázdninový program v proluce SEFO obohatí výtvarné dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO. Workshopy otevřené všem věkovým kategoriím se zaměří především na materiál a rozmanité možnosti práce s ním. Cyklus se inspiruje principy a tématy trienále, pevný rámec ale rozehrává do otevřené struktury, ve které si každý najde místo pro tvůrčí hru podle vlastních pravidel.

Koordinace: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz

Proluk.art se z důvodu nepřízně počasí přesouvá do 1. patra kavárny Muzea moderního umění!

Jan Pamuła: Světelné objekty
5. 8. - 31. 10. 2021

Jan Pamuła: Světelné objekty

5. 8. - 31. 10. 2021

„Abstraktní obrazy odkazují k mnoha skutečnostem: ke skutečnosti člověka, přírody, Boha. Bůh může být přítomen v každé skutečnosti; nicméně abstraktní obraz může být dialogem s Bohem bez prostřednictví jiné skutečnosti, může být modlitbou.“

Jan Pamula není jen malířem. V posledních letech se ve své práci stále více věnuje i využití nových technologií. Digitální zpracování mu nabízí nové možnosti, mezi různé matrice a obrazy světa vkládá osobní nálady a prožitky, stopy vlastních reflexí a prožitých událostí. Zatím poslední etapa, jež v umělci, jak se zdá, budí aktuálně nejvíce emocí, jsou light boxy a digitální animace. Komorní instalace v kryptě katedrály sv. Václava v Olomouci představí světelné objekty, které autor vytvořil v uplynulých 5 letech. Jedinečné prostředí umožní divákovi pomyslně vstoupit do dialogu mezi sakrálním a abstraktním uměním.

kurátor: Štěpánka Bieleszová, Helena Zápalková

Damúza: Řeka
loutkové divadlo pro rodiče s dětmi od 2 let
8. 8. 2021

Damúza: Řeka

loutkové divadlo pro rodiče s dětmi od 2 let
8. 8. 2021

Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. Řeka je živel, řeka je mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů.
Pssst! Když nebudeš hlučet, uvidíš je. Támhle jsou! Rybky, kachny, čolci, užovky, raci, mloci, bobři, žáby. 
Loutkové představení s jasným environmentálním přesahem zabydlí naši prozatimní louku v srdci historického města. Pozor – voda v tomto představení je opravdu mokrá!

režie: Štěpán Gajdoš
scénář: Štěpán Gajdoš a kol.
scénografie: Anna Gumboldt
herci: Kateřina Bejčková, Matouš Fendrych, Matěj Šumbera/ Kryštof Grygar
hudba: Matěj Štrunc
produkce: Martina Diblíková

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Damúza: Řeka
loutkové divadlo pro rodiče s dětmi od 2 let
9. 8. 2021

Damúza: Řeka

loutkové divadlo pro rodiče s dětmi od 2 let
9. 8. 2021

Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. Řeka je živel, řeka je mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů.
Pssst! Když nebudeš hlučet, uvidíš je. Támhle jsou! Rybky, kachny, čolci, užovky, raci, mloci, bobři, žáby. 
Loutkové představení s jasným environmentálním přesahem zabydlí naši prozatimní louku v srdci historického města. Pozor – voda v tomto představení je opravdu mokrá!

režie: Štěpán Gajdoš
scénář: Štěpán Gajdoš a kol.
scénografie: Anna Gumboldt
herci: Kateřina Bejčková, Matouš Fendrych, Matěj Šumbera/ Kryštof Grygar
hudba: Matěj Štrunc
produkce: Martina Diblíková

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Všední krize: Kino PAF
Políčka Vladimíra Havlíka
10. 8. 2021

Všední krize: Kino PAF

Políčka Vladimíra Havlíka
10. 8. 2021

V úterý 10. srpna proběhne projekce pásma "Políčka Vladimíra Havlíka" v Kině PAF.

Vladimír Havlík je především bytostný performer, krom toho má na svém uměleckém kontě výrazné cykly kreseb a maleb a proslul i jako autor objektů. Zkraje 80. let však natočil také několik filmů, které představují poměrně málo známou oblast jeho tvorby. Šlo o krátkometrážní díla nesoucí prvky experimentálního filmu, dokumentu či němé grotesky: fragmentární záznamy z cest na východ Evropy, komické skeče, civilní sledy obrazů, z nichž čiší radostné životní rozpoložení, i to, co by se dnešním jazykem dalo nazvat videoperformance. K tomu všemu mu sloužila 8mm kamera.

Ve své době se však s těmito snímky setkal pouze úzký okruh diváků, načež je autor uložil na dvě desetiletí do archivu. V novém tisíciletí se staly předmětem několika důležitých výstav a některé z nich Havlík svébytným způsobem aktualizoval. V této době také začal své filmařské zkušenosti zúročovat v práci s digitálním videem. Projekční pásmo Políčka Vladimíra Havlíka představí umělcovo chápání média pohyblivého obrazu napříč celou jeho tvůrčí dráhou i propojení s jeho dlouholetou performerskou praxí.

Program proběhne v rámci výstavního cyklu Všední krize, která je součástí programu Trienále SEFO 2021 pořádaného Muzeem umění Olomouc.

SAFE: Gold Along the Banks
10. 8. 2021

SAFE: Gold Along the Banks

10. 8. 2021

V předvečer diskuse věnované street artu jako formě veřejného umění proběhne projekce jednoho z výjimečných filmových vhledů do komunity bělehradských pouličních umělců.

uvede: Romana Junkerová

Umění ve veřejném prostoru: Lekce street art
komentovaná procházka městem
11. 8. 2021

Umění ve veřejném prostoru: Lekce street art

komentovaná procházka městem
11. 8. 2021

Komentovaná procházka městem věnovaná vstupům street artu a murálům. Připraveno ve spolupráci se Street Art Festivalem.

vede: Romana Junkerová, Barbora Kundračíková
lokace: Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3

Umění ve veřejném prostoru: Lekce street art
diskusi předchází komentovaná procházka městem (17.00)
11. 8. 2021

Umění ve veřejném prostoru: Lekce street art

diskusi předchází komentovaná procházka městem (17.00)
11. 8. 2021

Další z řady diskusí o a ve veřejném prostoru, tentokrát věnovaná street artu. Mezi reflektovaná témata patří postupné etablování se této formy, její institucionalizace, otázka ochrany a udržitelnosti. Jak se street artem zacházet, aby zůstal svébytným? Jak s ním ve veřejném prostoru zacházet a co od něj čekat? Jak stanovit hranici kontaminace veřejných prostranství?  Příklady dobré i špatné praxe budou předmětem společné diskuse. Program je připravován ve spolupráci se Street Art Festivalem Olomouc.

hosté: Blanka Čermáková (Trafo Gallery, Praha), Viktor Fehér (Street Art Communication, Košice), Romana Junkerová (SAFE, Olomouc), Jan Kasl (předseda komise Umění pro město, Praha)
moderuje: Barbora Kundračíková 

Universum + Jan Pamuła
Vstupné 160 Kč
12. 8. 2021

Universum + Jan Pamuła

Vstupné 160 Kč
12. 8. 2021

Kurátoři Muzea umění vás provedou výstavami v rámci Trienále | SEFO | 2021 umístěnými v prostoru Muzea moderního umění – Universum a Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku.

Komentovaná prohlídka je bohužel z důvodu zahraniční cesty našich kurátorů zrušena. Můžete se ale začít těšit na jarní výstavu, na které se podílí mj. slavný polský sochař Mirosław Bałka. Naši kurátoři jsou právě na návštěvě v jeho ateliéru v polském Otwocku.Všem se omlouváme za případné komplikace.

Zabelov Group
Vstupné 200 Kč
12. 8. 2021

Zabelov Group

Vstupné 200 Kč
12. 8. 2021

Duo běloruského zpěváka a akordeonisty Romana Zabelova a českého bubeníka Jana Šikla je v posledních letech častým hostem na klubové scéně a festivalech nejen v ČR, ale prakticky po celé střední Evropě. Na podzim 2020, už v době covidové krize, vydali svou druhou nahrávku Madhouse Session u vydavatelství Minority Report, která kromě jiného odráží i stísněnou atmosféru ve společnosti a téma osobní izolace. Kromě svých hlavních nástrojů používají i elektroniku v podobě různých syntezátorů a samplerů. Díky tomu jsou jejich koncerty hudebně i zvukově mnohem komplexnější, než by se podle nástrojového obsazení mohlo na první pohled zdát. I přes poměrně složité technické koncertní vybavení si zakládají na živě hrané hudbě. LÍSTKY ZDE

Všední krize: Imrich Veber
17. 8. 2021

Všední krize: Imrich Veber

17. 8. 2021

Vizuální umělec Imrich Veber se projektu Všední krize účastní sérií tří performativních akcí pro městský veřejný prostor. Přímo na Horním náměstí si zřizuje improvizovanou kancelář a pracuje zde v průběhu osmihodinové otevírací doby galerie. 

kurátor: Jakub Frank

Proluk.art | ŘÁD NÁHODY
recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
17. 8. 2021

Proluk.art | ŘÁD NÁHODY

recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
17. 8. 2021

Prázdninový program v proluce SEFO obohatí výtvarné dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO. Workshopy otevřené všem věkovým kategoriím se zaměří především na materiál a rozmanité možnosti práce s ním. Cyklus se inspiruje principy a tématy trienále, pevný rámec ale rozehrává do otevřené struktury, ve které si každý najde místo pro tvůrčí hru podle vlastních pravidel.

Koordinace: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz

Pareidolie a vizuální ambivalence v psychiatrii – Jan Pfeiffer
18. 8. 2021

Pareidolie a vizuální ambivalence v psychiatrii – Jan Pfeiffer

18. 8. 2021

Odhalení další nástěnky před Galerií U mloka, musíme bohužel odložit. Nástěnka bude od středy na svém místě, ale na setkání s autorem a kurátorem budeme muset počkat. Omlouváme se, o náhradním termínu vás budeme brzy informovat.

Pareidolie je psychologický jev, při němž dochází k dotváření vnímaných neurčitých podnětů ve smysluplné obrazy. Lidé takto „rozpoznávají“ zejména obličejové rysy. Zatímco v psychiatrii 19. století měla pareidolie spíše negativní postavení (doktoři se snažili své pacienty nevystavovat zbytečným podnětům, které by jitřily jejich pozornost) ve 20. století byla vizuální ambivalence využívána přímo k diagnostikování. Platí to jak pro nejednoznačnost tvarovou (slavný Rorschachův test) tak obsahovou (Tematicko-apercepční test). Praxe používání těchto diagnostických metod zároveň ukazuje, že vizuální ambivalence není podmíněná jen naší percepcí, ale i kulturou. Pro třetí intervenci pro nástěnky ve veřejném prostoru vybrali kurátoři vizuálního umělce Jana Pfeiffera. Trvá do 8. 10.

Všední krize: Imrich Veber
24. 8. 2021

Všední krize: Imrich Veber

24. 8. 2021

Vizuální umělec Imrich Veber se projektu Všední krize účastní sérií tří performativních akcí pro městský veřejný prostor. Přímo na Horním náměstí si zřizuje improvizovanou kancelář a pracuje zde v průběhu osmihodinové otevírací doby galerie.

kurátor: Jakub Frank

Balthus – Pozdní vzpomínky
Scénické čtení
24. 8. 2021
Foto: www.ndbrno.cz

Balthus – Pozdní vzpomínky

Scénické čtení
24. 8. 2021

Okno s proměňujícím se světlem a dívčí silueta. Naprosté soustředění na krajinu a její přenášení do pokojů a pokojíčků, v nichž v nepostřehnutelných dějích žijí, přežívají i bouří se dospívající ženy i sebevědomí muži. Gotika pohlcená renesancí a ta pohlcená očima originálního malíře. Balthus, vlastním jménem Balthasar Klossovski de Rola, rodák z Paříže a potomek polských šlechticů, a poněkud odsunutý génius 20. století. 

Jeho život, dílo a myšlení odvozené z upřeného pohledu proti světlu představí scénické čtení z knihy Balthus – Pozdní vzpomínky. Literární kritik Alain Vircondelet v záznamech Balthusova přemítání zachycuje přímost a neoblomnost, s níž malíř opracovává světlo. Jeho podmanivá Itálie, uhranutí Japonskem, odkud pochází Balthusova žena Setsuko, obdiv k Picassovi, údiv z koček a nad tím vším poctivá, neúnavná snaha o pravdivost, k sobě, k bílému plátnu, které odráží dopadající světlo. Ráno jiné než v poledne, v poledne odlišné od toho podvečerního.

Muzeum moderního umění
účinkuje: Petr Kubes
režie: Tomáš Soldán
vstupné: 100 Kč
rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

AFO Vizuální šum: Vizualizace ve 2D
Program se z důvodu zhoršeného počasí přesouvá do budovy Muzea umění Olomouc
25. 8. 2021

AFO Vizuální šum: Vizualizace ve 2D

Program se z důvodu zhoršeného počasí přesouvá do budovy Muzea umění Olomouc
25. 8. 2021

Webová stránka je excelová tabulka a malířské plátno zároveň. Rám obrazovky je jediným limitem kreativních programátorů, kteří tvoří interaktivní encyklopedie i manifesta. Jediná místa, kde k hlubokému emociálnímu zážitku stačí držet šipku či posunovat kolečko myši.

Vizualizace ve 2D

Webová stránka je excelová tabulka a malířské plátno zároveň. Rám obrazovky je jediným limitem kreativních programátorů, kteří tvoří interaktivní encyklopedie i manifesta. Jediná místa, kde k hlubokému emociálnímu zážitku stačí držet šipku či posunovat kolečko myši. 

Otevřený interaktivní programový blok podrobně představí formát vizuální eseje, který je nově se rozvíjejícím odvětvím žurnalistiky. Unikátem takových esejí je využití původních datových sad, primárního výzkumu a interaktivity, což recipientovi umožňuje důkladný vhled i do velmi komplexních témat.

Návštěvníci si na přítomných či vlastních tabletech a počítačích budou moci prostudovat/zažít několik vizuálních esejí týkajících se témat od popkultury po klimatickou krizi. Součástí bude úvod od tvůrců kreativního kolektivu The Pudding.

21:00
Walk The Tideline / Za přílivu mořem pokladů
Dokumentární | Finsko, 2021, 57 min | Režie: Anna Antsalo

Novodobí sběrači, občanští vědci a strážci pláží v dokumentárním filmu finské režisérky Anny Antsalo ohledávají kostry draků a těla chobotnic v boji proti lhostejnosti k životnímu prostředí. Čtveřice portrétů současných amatérských dobrodruhů, historiků i archeologů poeticky odkrývá souvislosti různých částí ekosystémů mezi souší a oceánem. Přitom citlivě a z širší perspektivy soužití a budoucí archeologie antropocénu studuje globalizaci v mikroměřítku jejích dopadů. Všudypřítomné plastové úlomky již rozpadlých tonerů do tiskáren se stávají stěžejní výpovědí o naší civilizaci.

moderuje: Zdeněk Rychtera

Universum + Jan Pamuła
Vstupné 160 Kč
26. 8. 2021

Universum + Jan Pamuła

Vstupné 160 Kč
26. 8. 2021

Kurátoři Muzea umění vás provedou výstavami v rámci Trienále | SEFO | 2021 umístěnými v prostoru Muzea moderního umění – Universum a Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku.

TRHÁNÍ
Program přesunut na pozdější datum!
27. 8. 2021

TRHÁNÍ

Program přesunut na pozdější datum!
27. 8. 2021

Vážení návštěvníci,

omlouváme se, ale museli jsme páteční hapenning  i koncert umístěný do proluky SEFO z důvodu nepřízně počasí přesunout. Termín, kdy se akce bude konat, vám co nejdříve oznámíme na stránkách www.muo.cz či na Facebooku Muzea uměni. Ještě jednou se všem omlouváme za případné komplikace.

Trhání, rvaní, vyškubávání, rozrušování a rozbíjení materiálových vrstev sebou přináší zajímavý zvukový vjem, který se díky tvůrčí síle Moimira Papalesca, frontmana kapely Magnetik, promění v hudební skladbu. Návštěvníci happeningu se mohou vedle sledování destrukce výtvarně pojednané plochy do procesu ničení zapojit a stát se tak alespoň částečně spolutvůrcem procesu stejným dílem rozvratného jako tvořivého.  Po skončení happeningu si návštěvníci užijí experimentální elektronickou hudbu Moimirovy kapely Magnetik, která v Olomouci odehraje jeden z několika málo letošních koncertů.

koordinace: Hana Lamatová, Marek Šobáň

Všední krize: Imrich Veber
31. 8. 2021

Všední krize: Imrich Veber

31. 8. 2021

Vizuální umělec Imrich Veber se projektu Všední krize účastní sérií tří performativních akcí pro městský veřejný prostor. Přímo na Horním náměstí si zřizuje improvizovanou kancelář a pracuje zde v průběhu osmihodinové otevírací doby galerie.

kurátor: Jakub Frank

MULTIversum
mezinárodní edukační program
1. 9. 2021 - 2. 1. 2022

MULTIversum

mezinárodní edukační program
1. 9. 2021 - 2. 1. 2022
Místa
ONLINE

V návaznosti na dlouhodobou strategii Středoevropského fóra Olomouc se v rámci doprovodného programu trienále SEFO 2021 představí také vybrané zahraniční instituce. Ke spolupráci na mezinárodním programu byla přizvána edukační oddělení partnerských institucí SEFO. Ty svými vstupy přenesou trienále z Olomouce do svých prostor a představí svým návštěvníkům dílčí témata hlavní expozice trienále SEFO 2021 Universum, přičemž nabídnou vlastní interpretaci zvolené problematiky.
Spolupráce se opírá o myšlenku, že přístupy prezentované v olomoucké expozici jsou bezesporu jedinečné, ale otázky, kterými se zabývají, jsou univerzální a mohou být i v rámci (omezené) kategorie vizuálního umění opakovaně zkoumány na celé řadě na sobě nezávislých případů. Reinterpretace přitom představený systém nevyvrací, naopak ho otevírá novým úhlům pohledu a potvrzuje, že proces “tázání se” nemůžeme nikdy považovat za dokončený.
Samotný program bude probíhat ve dvou rovinách, a to především během vybraných týdnů v jednotlivých partnerských muzeích se zaměřením na místní publikum, částečně ale také v online prostoru se snahou vytvořit interaktivní síť napříč institucemi.

koordinace: Terezie Čermáková
partneři: Międzynarodowe Centrum Kultury v Krakově, Ludwig Múzeum v Budapešti, Lentos Kunstmuseum Linz, Východoslovenská galéria v Košicích

SEFO Special Guest: Kassákovo muzeum
1. 9. 2021 - 2. 1. 2022

SEFO Special Guest: Kassákovo muzeum

1. 9. 2021 - 2. 1. 2022
Místa
ONLINE

Kassákovo muzeum, součást budapešťského Petőfiho literárního muzea, funguje od roku 1976. Jeho úkolem  je uchovávat hmotné a intelektuální dědictví Lajosa Kassáka (1887 - 1967), studovat jej a kontinuálně nabízet návštěvníkům. A cílem stát se uznávaným centrem regionálního výzkumu moderního umění i aktérem toho mezinárodního. 
V rámci trienále se Kassákovo muzeum představí sérií online programů vázaných na nově instalovanou stálou expozici a krátkodobé tématické výstavy. Součástí bude také cyklus přednášek a diskusí se zahraničními odborníky. Mezi reflektovaná témata patří etablování středoevropských avantgard, jejich existence mezi politikou a uměním, využívání nových uměleckých forem a přesahy do oblasti každodenního života. Cílem není jejich strategie aktualizovat, ale zobecnit je a jako takové zasadit do širšího rámce.

garant: Szeredi Merse Pál, Sasvári Edit
koordinace: Šárka Belšíková, Barbora Kundračíková

 

Série virtuálních přednášek a komentovaných prohlídek (vždy v 19 hodin & ONLINE na platformách MUO)

Edit Sasvári a Merse Pál Szeredi: Kassákovo muzeum: Otevřené muzeum avantgardy 
středa 15. září 2021 
Kassákovo muzeum bylo založeno v roce 1976 v Budapešti jako součást Petőfiho literárního muzea. Uchovává, publikuje a prezentuje literární a umělecké dílo Lajose Kassáka, více než čtyřicet let jedné z hlavních postav maďarské avantgardy. V uplynulém desetiletí byl výrazně odměněn jeho výstavní i výzkumný program. Představí jej jeho bývalá ředitelka Edit Sasvári a její nástupce Merse Pál Szeredim.

Merse Pál Szeredi: Kassák! Virtuální prohlídka stálé expozice
čtvrtek 7. října 2021
Stálá expozice Kassákova muzea nabízí komplexní pohled na všestranné dílo, ediční, umělecké a literární aktivity a veřejné role, které během svého života Lajos Kassák plnil. Demonstruje zároveň splynutí umění s jeho osobním životem. Edit Sasvári a Merse Pál Szeredi provedou publikum nově vytvořenou virtuální verzí stálé expozice a ukáží nejvýznamnější umělcova díla.

Renáta Szikra, Orsolya Barna a Péter Forgách: Redakce dadaismu: Vzdělávací programy
středa 27. října 2021 
Kassákovo muzeum se zaměřuje na radikální avantgardní poezii a abstraktní umění. Obojí se snaží zprostředkovat také nejmladším generacím studentů základních škol a gymnázií. Od roku 2019 proto spolupracuje se specializovaným kolektivem SzÖSz-Műhely (Kolektiv svobodného myšlení), který pro ně připravil velmi populární sérii offline a online programů. Ten se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení a kooperativní umělecké práce. Obojí si vyzkoušíme také při této přednášce.

Judit Csatlós, Eszter Balázs a Gábor Dobó: Hnutí pro reformu života a avantgardní sítě: výzkum a výstavy
10. listopadu 2021
Kassákovo muzeum řeší dva hlavní výzkumné projekty, které se promítají také do stavby expozic. Jsou jimi reforma života proklamovaná moderními sociálními hnutími a avantgardní časopisecká tvorba Lajose Kassáka z let 1910-1930. První projekt, vedený kulturní antropoložkou a kurátorkou Judit Csatlós, se zaměřuje na různé aspekty dělnické kultury v meziválečném Maďarsku. Druhý, vedený historikem Eszterem Balázsem, zkoumá sítě a společenské prostředí spojené s Kassákovými časopisy v Maďarsku i v zahraničí a diskuse vedoucí k reformulaci role umění – a umělců – ve společnosti. Obojí představí právě tato přednáška.

___

 

Edit Sasvári je historička umění a kurátorka. Vystudovala historii a dějiny umění v Pécsi a Budapešti a kurátorství ve Vídni. V letech 2010–2020 byla ředitelkou Kassákova muzea v Budapešti. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří modernismus, historická avantgarda, neoavantgarda a kulturní politika v 60. a 70. letech 20. století. Editovala a přispívala do řady publikací a katalogů. V roce 2003 vydala knihu (spoluautorkou byla Júlií Klaniczay) Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme, 1970–1973 (Illegal Avant-garde: The Balatonboglar Chapel Studio of György Galántai, 1970–1973). Je kurátorkou řady výstav představujících maďarské i mezinárodní umělce. V roce 2011 byla spolukurátorkou výstavy Kassák. Ambasador avantgardy v Berlinische Galerie. V roce 2015 byla pozvána na seminář C-Map MOMA v New Yorku. V letech 2014 až 2016 vedla výzkumný program v KM s názvem Maďarské umění v 60. a 70. letech, z nějž vzešel svazek Double Speak and Beyond, který vydalo nakladatelství Thames and Hudson v roce 2018.

Merse Pál Szeredi je historik umění a kurátor. Vystudoval dějiny umění na Univerzitě Eötvöse Loránda (2013), kde v současné době dokončuje doktorát. V současné době vede Kassákovo muzeum v Budapešti. Působí zde už od roku 2015 a od roku 2016 je členem výzkumné skupiny Avantgardní deníky Lajose Kassáka v interdisciplinární perspektivě (1915–1928). Ve svém výzkumu se zaměřuje na maďarské avantgardní umění a historii časopisu Lajose Kassáka Ma (Dnes ) ve Vídni v letech 1920 až 1925, se zvláštním důrazem na jeho začlenění do mezinárodní sítě. Byl kurátorem výstav Kassákova muzea, Virág Judit Gallery (Budapešť) a Janus Pannonius Museum (Pécs). Pracoval také pro Maďarskou národní galerii a Berlinische Galerie. Jeho texty byly uveřejněny v několika akademických časopisech, výstavních katalozích a víceautorských svazcích.

Tara Fuki: Motyle
Koncert
1. 9. 2021

Tara Fuki: Motyle

Koncert
1. 9. 2021

Téměř na závěr se na letní scéně SEFO představí violoncelové duo Dorota Barová – Andrea Konstankiewicz, které po léta známe pod názvem Tara Fuki. Jádrem koncertu bude repertoár z jejich nového alba s trochu podezřelým názvem Motyle. Politické asociace však v tomto případě neplatí a motýli se tentokrát – pro Tara Fuki trochu netypicky – míhají v jejich textech tu česky, tu polsky. VSTUPNÉ 200 Kč  

Originál: mezi uměním a přírodou
Muzeum umění Olomouc: SEFO
9. 9. 2021

Originál: mezi uměním a přírodou

Muzeum umění Olomouc: SEFO
9. 9. 2021

První diskuse letošních EDO proběhne v prostoru Muzea moderního umění a tématem bude -  Příroda ve městě! Večer bude věnován  jejímu prožívání, přetváření a re-konstrukci. Představí se umělci Radek a Zdeňek Květoňovi alias Andere Seite Studio a Adam Kašpar, respektive historikové a teoretikové Zdeněk Orlita a Ondřej Dadejík. Jejich společným tématem je "říše prastará, mocná i zkrocená", nejen les, ale to, o čem stále častěji hovoříme jako o hyperobjektech a hypersituacích, tak zvaný přirozený svět. Půdorys večera vytváří Alice Koubová, která v online příspěvku představí parametry performativní filosofie. Po diskusi následuje projekce v režii Academia Film Olomouc - vybrán byl film Thomase Riedelsheimera "Rivers and Tides with Andy Goldsworthy" z roku 2001. Během večera zahraje olomoucká disconoiserocková kapela Lebanon.

18.00 | Diskuze | Trojlodí
19.30 | koncert Lebanon |1. patro kavárny
20.30 | projekce filmu Rivers and Tides with Andy Goldsworthy | Trojlodí
 

koordinace: Michal Bartoš, Barbora Kundračíková

Alice Koubová vystudovala matematiku na MFF UK v Praze, získala DEA diplom z filosofie na Université de Genève a PhD z filosofie na FF UK a Université Paris X. Dále studovala na DAMU a HAMU v Praze. Pracuje jako vědecká pracovnice v Oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. Její výzkumný projekt je zaměřen na pole fenomenologie, postmoderní filosofie a fenopraxe, které spojuje s aktivitami otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zajímá se o kultivaci ve vzájemném protínání poznání, pociťování (tedy vnímání a empatii) a sebepoznání ve prospěch prohloubené filosofické reflexe.

Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska, je historik, pracovník památkové péče a kurátor. Vystudoval historii na Slezské univerzitě v Opavě. Po odborné stránce se zaměřuje především na období baroka, zbožnost a náboženská bratrstva, obecně jej zajímá komplexní pohled na velké kulturní a historické fenomény. V tomto duchu vedl také projekt Říše prastará, mocná i zkrocená (2017), mapující dějiny lesů na Kravařsku. Podíleli se na něm mj. také Ondřej Dadejík a bratři Květoňové.

Ondřej Dadejík vystudoval estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Orientuje se především na dějiny a současnost pojmu estetické zkušenosti, a to jak v rámci kontinentální, tak v rámci anglo-americké tradice. Souvisejícími oblastmi jeho zájmu jsou současné reflexe povahy přírodního krásna, environmentální estetika, estetika krajiny a estetika každodennosti. Působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Adam Kašpar absolvoval ateliér malby IV vedený Martinem Meinerem (2012-2018). Věnuje se krajinomalbě, její horizonty však výrazně překračuje - využívá možností instalace, finální obraz obestírá strukturou deníkových záznamů, kresebných i textových poznámek. Je totiž nejen malířem, ale také přírodovědcem. Zabývá se geologií, ekologií lesa i astronomií, jejich principy reflektuje v cyklech Mapa hor, Archiv lesa či Hvězdy. Svou tvorbou připomíná principy původní, komplexní, romantické vědy a výjimečným způsobem je aktualizuje.  

Andere Seite Studio tvoří dvojice litoměřických umělců, Radka a Zdeňka Květoňových. Absolvovali společně na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Radek následně působil na Fakultě múzických umění v Praze (v ateliéru plenérové fotografie), Zdeněk na FUD ateliéru Digitální média u Štěpánky Šimlové. Absolvovali v roce 2006. V současné době vedou sdružení výtvarníků ASSociace Kubinstadt, z. s. Les, krajina, recentní archeologie, environment, procesuálnost, energie a Vesmír jsou stěžejními tématy jejich tvorby. ASS je bratrstvo pracující v širém spektru vizuálních prostředků od fotografické tvorby přes experimentální video, kresbu a grafiku, až po murální malbu a grafický design. Jméno odkazuje na osobnost Alfreda Kubina, litoměřického rodáka.

Ekologické dny Olomouc: Originál
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
10. 9. - 19. 9. 2021

Ekologické dny Olomouc: Originál

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
10. 9. - 19. 9. 2021

Festival Ekologické dny Olomouc se už více než třicet let věnuje složitosti vztahu člověka a přírody. Spíše než k expertním výkladům se přitom kloní k rozhovorům, vedle velkých environmentálních témat neopomíjí ani ta okrajová nebo alternativní, na otázky ekologie nahlíží celistvě, čerpá ze znalostí jak přírodních, tak i společenských věd, z mýtů, umění a intimních prožitků. EDO je - slovy Zdeňka Neubauera - "společnou poradou o našem světě". V jedné krajině, s konkrétními lidmi, při společných událostech.
Třicátý první ročník, který bude probíhat mezi 10. a 19. zářím 2021, je výjimečný úzkým propojením věd o přírodě a umění. Jeho tématem je "originál" - a základní sadou otázek samozřejmě ta, co pro nás původní zkušenost se světem znamená a jak ji navzájem sdílíme. Existují ještě vůbec nějaká tajemství v hloubce pod povrchem věcí a těl?

koordinace: Michal Bartoš, Barbora Kundračíková

Proluk.art | STAVBA
recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
11. 9. 2021

Proluk.art | STAVBA

recyklační tvoření pro rodiny s dětmi
11. 9. 2021

Prázdninový program v proluce SEFO obohatí výtvarné dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO. Workshopy otevřené všem věkovým kategoriím se zaměří především na materiál a rozmanité možnosti práce s ním. Cyklus se inspiruje principy a tématy trienále, pevný rámec ale rozehrává do otevřené struktury, ve které si každý najde místo pro tvůrčí hru podle vlastních pravidel.

Koordinace: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz

Veřejné umění: Petr Válek
komentovaná procházka ve spolupráci s TyfloCentrem | Dny evropského dědictví
11. 9. 2021

Veřejné umění: Petr Válek

komentovaná procházka ve spolupráci s TyfloCentrem | Dny evropského dědictví
11. 9. 2021

Hudba není slyšet. A poezie nejsou slova. To je možný leitmotiv umění podle Petra Válka, šumperského zázraku zvukového nebe, který nyní vstupuje do olomouckého veřejného prostoru a ukazuje přitom možnosti zvukové instalace. Projekt je výjimečný tím, že je určen konkrétní komunitě, a sice nevidomým. Jedinou výjimkou přístupnou většinovému publiku je vstup umístěný na ohradě SEFO. Součástí programu je autorská performance, závěrem pak výtvarný workshop v prostoru budoucího SEFO.

začátek ve 14.00 u Muzea moderního umění (Denisova 47)

koordinace: Barbora Kundračíková

Formování veřejného prostoru s TyfloCentrem
12. 9. 2021

Formování veřejného prostoru s TyfloCentrem

12. 9. 2021
Lidé/autoři
Válek Petr

Workshop zaměřující se na vnímání veřejného prostoru, tentokrát jinými smysly než zrakem, je recipročním vstupem olomouckého TyfloCentra do programu SEFO. Jeho cílem je podpořit diskusi o tom, jak je veřejný prostor formován, čemu slouží a kdo do něj zasahuje.  

koordinace: David Hrbek
spolupráce: Veronika Dohnalová, Zuzana Znojilová, Věra Pospíšilová, Tomáš Helísek

Kassákovo muzeum: Otevřené muzeum avantgardy
15. 9. 2021

Kassákovo muzeum: Otevřené muzeum avantgardy

15. 9. 2021

Kassákovo muzeum bylo založeno v roce 1976 v Budapešti jako součást Petőfiho literárního muzea. Uchovává, publikuje a prezentuje literární a umělecké dílo Lajose Kassáka, více než čtyřicet let jedné z hlavních postav maďarské avantgardy. V uplynulém desetiletí byl výrazně odměněn jeho výstavní i výzkumný program. Během online diskuze nám jej představí jeho bývalá ředitelka Edit Sasvári a její nástupce Merse Pál Szeredi.

hosté: Edit Sasvári a Merse Pál Szeredi
moderují: Barbora Kundračíková a Šárka Belšíková
jazyk: angličtina

Edit Sasvári je historička umění a kurátorka. Vystudovala historii a dějiny umění v Pécsi a Budapešti a kurátorství ve Vídni. V letech 2010–2020 byla ředitelkou Kassákova muzea v Budapešti. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří modernismus, historická avantgarda, neoavantgarda a kulturní politika v 60. a 70. letech 20. století. Editovala a přispívala do řady publikací a katalogů. V roce 2003 vydala knihu (spoluautorkou byla Júlií Klaniczay) Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári kápolnaműterme, 1970–1973 (Illegal Avant-garde: The Balatonboglar Chapel Studio of György Galántai, 1970–1973). Je kurátorkou řady výstav představujících maďarské i mezinárodní umělce. V roce 2011 byla spolukurátorkou výstavy Kassák. Ambasador avantgardy v Berlinische Galerie. V roce 2015 byla pozvána na seminář C-Map MOMA v New Yorku. V letech 2014 až 2016 vedla výzkumný program v KM s názvem Maďarské umění v 60. a 70. letech, z nějž vzešel svazek Double Speak and Beyond, který vydalo nakladatelství Thames and Hudson v roce 2018.

Merse Pál Szeredi je historik umění a kurátor. Vystudoval dějiny umění na Univerzitě Eötvöse Loránda (2013), kde v současné době dokončuje doktorát. V současné době vede Kassákovo muzeum v Budapešti. Působí zde už od roku 2015 a od roku 2016 je členem výzkumné skupiny Avantgardní deníky Lajose Kassáka v interdisciplinární perspektivě (1915–1928). Ve svém výzkumu se zaměřuje na maďarské avantgardní umění a historii časopisu Lajose Kassáka Ma (Dnes ) ve Vídni v letech 1920 až 1925, se zvláštním důrazem na jeho začlenění do mezinárodní sítě. Byl kurátorem výstav Kassákova muzea, Virág Judit Gallery (Budapešť) a Janus Pannonius Museum (Pécs). Pracoval také pro Maďarskou národní galerii a Berlinische Galerie. Jeho texty byly uveřejněny v několika akademických časopisech, výstavních katalozích a víceautorských svazcích.

Universum + Jan Pamuła
16. 9. 2021
Foto: Zdeněk Sodoma

Universum + Jan Pamuła

16. 9. 2021

Kurátoři Muzea umění vás provedou výstavami v rámci Trienále | SEFO | 2021 umístěnými v prostoru Muzea moderního umění – Universum, Human Records, HuntedPavel Büchler a Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku.

Koncert pro 3 klavírní křídla
prožitková instalace
17. 9. 2021 - 2. 1. 2022

Koncert pro 3 klavírní křídla

prožitková instalace
17. 9. 2021 - 2. 1. 2022

Besední sál změnil svou funkci z prostředí určeného k setkávání a umělecké realizaci směrem k utilitárnímu prostoru. Instalace připomene návštěvníkům známou paměť místa a současně umělecky pojedná její úplně nedávný stav, který nemohl vidět nikdo jiný než zaměstnanci instituce. Příchozí může instalaci vnímat aktivně i pasivně, ale teprve skrze její aktivní poznání zažije pocity revize nabízené reality.

edukátoři: Hana Lamatová, Marek Šobáň

Koncert pro 3 klavírní křídla
instalace | Hana Lamatová, Marek Šobáň
17. 9. 2021 - 2. 1. 2022
Foto: MUO/ Zdeněk Sodoma

Koncert pro 3 klavírní křídla

instalace | Hana Lamatová, Marek Šobáň
17. 9. 2021 - 2. 1. 2022

Besední sál změnil svou funkci z prostředí určeného k setkávání a umělecké realizaci směrem k utilitárnímu prostoru. Instalace připomene návštěvníkům známou paměť místa a současně umělecky pojedná její úplně nedávný stav, který nemohl vidět nikdo jiný než zaměstnanci instituce. Příchozí může instalaci vnímat aktivně i pasivně, ale teprve skrze její aktivní poznání zažije pocity revize nabízené reality.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

RE: Století relativity
intervence do stálé expozice
17. 9. 2021 - 2. 1. 2022

RE: Století relativity

intervence do stálé expozice
17. 9. 2021 - 2. 1. 2022

Intervence současného umění jsou dnes již běžně používanou formou aktualizace či oživení tradičně chronologicky či kontextuálně koncipovaných stálých výstav. Uzavření expozice Arcidiecézního muzea Olomouc nám nyní umožnilo vyzkoušet si trochu jiný způsob souběžné prezentace starého a moderního umění. Pro několik vybraných děl, které jsou návštěvníci zvyklí běžně vídat v Arcidiecézním muzeu, jsme vytvořili prostor v expozici Století relativity, která představuje umění 20. století. Věříme, že tato nečekaná setkání otevřou inspirativní dialog napříč staletími. Prezentace děl v novém kontextu pak může aktivizovat nejen naše vědomí i nevědomí, ale přirozeně také umělecké dílo samo. 
Projekt zahajuje komplexní práci se stálou expozicí, která předchází stavbě a otevření nové budovy SEFO.  

kurátoři: Helena Zápalková, Ladislav Daněk

Tichý křik
17. 9. - 12. 12. 2021

Tichý křik

17. 9. - 12. 12. 2021
Lidé/autoři
Gregor Dan/ Initi

V živelně se proměňující společnosti nás technologie a nová média denně obklopují téměř na každém kroku. Je proto nasnadě, že mnoho lidí fascinují a vedou ke zkoumání jejich hranic a možností při spoluutváření známého světa. V pojetí Dana Gregora není technologie nikdy pouhou atrakcí. Technologie nenahrazuje člověka, vždy slouží k dialogu a vybízí k interakci. Bez živého člověka je zkrátka mrtvá. 
Na základě své předchozí práce byl Dan Gregor cíleně osloven pro Tichý křik (Silent Scream). Je jeho novou interaktivní autorskou instalací vytvořenou adresně pro prostor tzv. proluky, kde se bude v průběhu Trienále také dlouhodobě odehrávat. Jak veřejnost ví, jde o místo určené pro stavbu nové budovy Středoevropského fóra (SEFO). Samotná instalace je založena na softwaru transformujícím lidský hlas (v češtině i angličtině) v psaný text, který Dan Gregor vyvinul společně s programátorem Václavem Opekarem. 
Tichý křik je zejména o tom, co si občas každý z nás nosí v hlavě a třeba si to jen v duchu šeptá pro sebe. Často ani nemusí chtít, aby to někdo slyšel. Ale co kdyby se vaše slova „zhmotnila“ a  mohli jste se na ně s odstupem podívat? Tímto způsobem zaplníte prostor proluky vlastními významy! SEFO nemusí stát, a přesto je! Umístění instalace na toto místo také nabízí možnost čistě vizuální a intimnější formy vox populi. Na architektonickém řešení vstupu do proluky pro Tichý křik a pojednání jeho okolí se budou podílet studenti brněnského VUT pod vedením Nicol Galeové.

Partnerem instalace je Vlastivědné muzeum Olomouc.

kurátor: Petr Dvořák

Anna Witt Cinema
18. 9. 2021

Anna Witt Cinema

18. 9. 2021

V rámci programu Anna Witt Cinema se tuto sobotu znovu představí také další z evropských tvůrců. Promítáme po celý den.

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.

Tvoříme SEFO
imaginární prohlídka s diskusí
18. 9. 2021

Tvoříme SEFO

imaginární prohlídka s diskusí
18. 9. 2021

Během příštích pěti let vznikne nová expoziční budova pro SEFO. V rámci programu, kterým se trienále posouvá do své druhé části, od veřejného prostoru k instituci, bude představena výchozí koncepce stálých expozic, některé z plánovaných akvizic a budoucích projektů. To vše za účasti ředitele instituce Ondřeje Zatloukala a autora architektonického návrhu budovy Jana Šépky. Imaginární prohlídka SEFO je součástí Dnů evropského kulturního dědictví 2021.

koordinace: Barbora Kundračíková, Martina Mertová

Spielraum Kollektiv (Prague): Papírrrr
interaktivní divadlo pro rodiče s dětmi od 5 let
19. 9. 2021

Spielraum Kollektiv (Prague): Papírrrr

interaktivní divadlo pro rodiče s dětmi od 5 let
19. 9. 2021

Papír nepapám, s papírem nepapíruji! Jeden papír pro všechny, všichni na papír!
Střihneme si? Trhni si papírem!
Papír žije vlastním životem. Co teprv, když se k němu přidají další spoluhráči, roztočí ho a učarují nám svou hudbou? Co ty budeš dělat s papírem, který je větší než ty? Necháš se zabalit

koncept: Linda Straub, Mathias Straub
režie: Linda Straub
performance: Radim Klásek, Linda Straub/ Michaela Stará
hudba: Matěj Heinzl, Šimon Janák, David Lomič  
scénografie: Mathias Straub
dramaturgie Tomás Žižka
produkce: Denisa Samková

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Spielraum Kollektiv: Papírrrr
interaktivní divadlo pro rodiče s dětmi od 5 let
19. 9. 2021

Spielraum Kollektiv: Papírrrr

interaktivní divadlo pro rodiče s dětmi od 5 let
19. 9. 2021

Papír nepapám, s papírem nepapíruji! Jeden papír pro všechny, všichni na papír!
Střihneme si? Trhni si papírem!
Papír žije vlastním životem. Co teprv, když se k němu přidají další spoluhráči, roztočí ho a učarují nám svou hudbou? Co ty budeš dělat s papírem, který je větší než ty? Necháš se zabalit

koncept: Linda Straub, Mathias Straub
režie: Linda Straub
performance: Radim Klásek, Linda Straub/ Michaela Stará
hudba: Matěj Heinzl, Šimon Janák, David Lomič  
scénografie: Mathias Straub
dramaturgie Tomás Žižka
produkce: Denisa Samková

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Spielraum Kollektiv: Papírrrr
interaktivní divadlo pro školky
20. 9. 2021

Spielraum Kollektiv: Papírrrr

interaktivní divadlo pro školky
20. 9. 2021

Papír nepapám, s papírem nepapíruji! Jeden papír pro všechny, všichni na papír!
Střihneme si? Trhni si papírem!
Papír žije vlastním životem. Co teprv, když se k němu přidají další spoluhráči, roztočí ho a učarují nám svou hudbou? Co ty budeš dělat s papírem, který je větší než ty? Necháš se zabalit

koncept: Linda Straub, Mathias Straub
režie: Linda Straub
performance: Radim Klásek, Linda Straub/ Michaela Stará
hudba: Matěj Heinzl, Šimon Janák, David Lomič  
scénografie: Mathias Straub
dramaturgie Tomás Žižka
produkce: Denisa Samková

Rezervace vstupenek pro školy/lky nutná: 585 514 288, wolfova@muo.cz

Všední krize: Jan Krtička, Jakub Čuška, Jiří Sedlák, Magdaléna Turzová, Kino PAF
21. 9. 2021

Všední krize: Jan Krtička, Jakub Čuška, Jiří Sedlák, Magdaléna Turzová, Kino PAF

21. 9. 2021

Zahájení třetí části výstavního projektu Všední krize. Intermediální umělec Jan Krtička rozšiřuje výstavní architekturu o zvukovou instalaci a utváří tak komplexní multimediální prostředí, do nějž se svými obrazy vstupují  tři výrazní olomoučtí malíři. 

autoři: Jan Krtička, Jakub Čuška, Jiří Sedlák, Magdaléna Turzová, PAF
kurátoři: Jakub Frank, Martin Fišr, Miroslav Schubert

Pro projekt Všední krize připravila kurátorská platforma PAF pohled na český pohyblivý obraz třetího tisíciletí. Kino PAF nabízí ve třech kapitolách chronologický průřez autorskou audiovizuální tvorbou posledních dvaceti let. Kurátorský záměr slibuje každý týden jiný film, program trvá po dobu 100 dní.

 

Názorné agitace v teorii Josefa Dvorského – Vladimír Houdek
Událost je z důvodu rekonstrukce fakulty zrušena. Omlouváme se!
22. 9. 2021
Foto: Tereza Hrubá

Názorné agitace v teorii Josefa Dvorského – Vladimír Houdek

Událost je z důvodu rekonstrukce fakulty zrušena. Omlouváme se!
22. 9. 2021

Architekt Josef Dvorský vytvořil na konci 70. a začátku 80. let několik příruček názorné agitace. Od běžných manuálů pro agitační pracovníky (typicky nástěnkáře) se liší svým vědeckým přístupem zahrnujícím nejen poučky o barevných kombinacích a fontech písma, ale také teorie lidského vnímání či pozornosti. Na první pohled vypadají Dvorského teorie jako socialistická pseudověda. Vychází však z legitimních odborných poznatků – Dvorský cituje biology či vývojové psychology. Pokud by své teorie neaplikoval na „absurdní“ téma nástěnek, bylo by jistě možné je uplatnit například při analýze reklamy a vizuálního smogu. Pro čtvrtou intervenci pro nástěnky ve veřejném prostoru vybrali kurátoři malíře Vladimíra Houdka. Trvá do 12. 11.

Cena Václava Buriana
online stream
28. 9. 2021

Cena Václava Buriana

online stream
28. 9. 2021
Místa
ONLINE

Poetický festival svého druhu, který se postupně stává součástí programu Středoevropského fóra, navazuje na odkaz novináře, polonisty a básníka Václava Buriana a přináší letos již pošesté výběr z aktuální lyrické poezie střední Evropy.    
Porota nominuje čtyři básníky z Polska, Slovenska, Česka a německojazyčné Evropy. Po autorském přednesu vždy veřejně diskutuje a v závěru hlasuje o vítězi. Oceňuje se vždy ve dvou kategoriích – za poezii a za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu. Cenu za poezii dosud získali básník Milan Děžinský (2016), polský básník a překladatel Tomasz Różycki (2017), polský básník Jarosław Mikołajewski a slovenský básník Michal Habaj (2018), berlínský básník a performer Max Czollek (2019) a německá básnířka Dagmara Kraus (2020). Cenu za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu získali bohemista, překladatel a publicista Aleksander Kaczorowski (2016), slovensko-maďarský vydavatel a publicista László Szigeti (2017), polský bohemista, překladatel, disident a novinář Andrzej Jagodziński (2018), ukrajinský romanopisec, novinář, rocker a bojovník za ukrajinskou demokracii a svobodu Jurij Andruchovyč (2019) a polská kulturní antropoložka a vydavatelka Monika Sznajderman (2020).
Letošní ročník CVB se uskuteční ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc a bude přenášen online.  

koordinace: Alexander Jeništa

Universum + Jan Pamuła
30. 9. 2021
Foto: Zdeněk Sodoma

Universum + Jan Pamuła

30. 9. 2021

Kurátoři Muzea umění vás provedou výstavami v rámci Trienále | SEFO | 2021 umístěnými v prostoru Muzea moderního umění – Universum, Human Records, HuntedPavel Büchler a Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku.

Art Brut Film Olomouc: Paralelní světy
30. 9. 2021
Václav Beránek, Vodní královna a ztroskotání plachetnice, 1972

Art Brut Film Olomouc: Paralelní světy

30. 9. 2021

Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhne jubilejní 10. ročník přehlídky filmů Art Brut Film o spontánní tvořivosti neškolených tvůrců nejen ze střední Evropy. Tentokráte se bude konat v rámci akcí trienále SEFO, přinese středometrážní film a soubor krátkých videí, korespondujících s touto dramaturgickou linií, a přibližujících pozoruhodné příběhy jedinečných autorských osobností tzv. původní či marginální tvorby. Mezi jinými se zaměří i na dnes téměř zapomenutou malířskou tvorbu železničáře Václava Beránka (1915 – 1982). Ten, okouzlen bezelstným pohádkovým světem, dovedl zachytit i odvrácenou až temnou stranu našeho života jako například v rozměrném obraze Vodní královna a ztroskotání plachetnice, u jehož zrodu byla před padesáti lety i filmová kamera slovenského režiséra Eugena Šinka.

garant: Pavel Konečný
koordinace: Šárka Belšíková

Anna Witt Cinema
2. 10. 2021

Anna Witt Cinema

2. 10. 2021

V rámci programu Anna Witt Cinema se tuto sobotu znovu představí také další z evropských tvůrců. Promítáme po celý den.

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.

Všední krize: Kino PAF
5. 10. 2021

Všední krize: Kino PAF

5. 10. 2021

Pro projekt Všední krize připravila kurátorská platforma PAF pohled na český pohyblivý obraz třetího tisíciletí. Kino PAF nabízí ve třech kapitolách chronologický průřez autorskou audiovizuální tvorbou posledních dvaceti let. Kurátorský záměr slibuje každý týden jiný film, program trvá po dobu 100 dní.  

kurátoři: Alexandr Jančík, Nela Klajbanová, Martin Mazanec, Marie Meixnerová

Projekt: Nástěnky | Co nelze vysvětlit na jedné noze, nemá cenu říkat vůbec
6. 10. 2021

Projekt: Nástěnky | Co nelze vysvětlit na jedné noze, nemá cenu říkat vůbec

6. 10. 2021

Přednáška matematika Tomáše Fürsta před tabulemi řeznictví Šesták.

Kassák! Virtuální prohlídka stálé expozice
7. 10. 2021

Kassák! Virtuální prohlídka stálé expozice

7. 10. 2021

Stálá expozice Kassákova muzea nabízí komplexní pohled na všestranné dílo, ediční, umělecké a literární aktivity a veřejné role, které během svého života Lajos Kassák plnil. Demonstruje zároveň splynutí umění s jeho osobním životem. Edit Sasvári a Merse Pál Szeredi provedou publikum nově vytvořenou virtuální verzí stálé expozice a ukáží nejvýznamnější umělcova díla.

hosté: Edit Sasvári a Merse Pál Szeredi
moderují: Barbora Kundračíková a Šárka Belšíková
jazyk: angličtina

Divadelní Flora: Krásný nový svět
10. 10. - 12. 12. 2021

Divadelní Flora: Krásný nový svět

10. 10. - 12. 12. 2021

Divadelní Flora je v současnosti dramaturgicky nejprofilovanější divadelní festival v ČR. Jako jediná tuzemská přehlídka dlouhodobě kombinuje uvádění činoherních titulů středoevropských repertoárových divadel i nezávislých scén s počiny z oblasti současného tance a performing arts, které doplňuje o bohatý doprovodný program. 
Muzeum umění Olomouc s festivalem spolupracuje dlouhodobě. V letošním roce uvedeme experimentální představení Tísnivé údolí berlínského progresivního souboru Rimini Protokoll s humanoidním robotem v hlavní roli. To spadá do rámce zájmu trienále o vztah umění, vědy a moderních technologií.

koordinace: Alexandr Jeništa

Od chudoby k sebestačnosti
Moderovaná diskuze
12. 10. 2021

Od chudoby k sebestačnosti

Moderovaná diskuze
12. 10. 2021

Diskusia a prezentácia o sociálnych domoch budovaných Rómskou komunitou. Tento projekt bol realizovaný ETP centrom a zahŕňa budovanie si vlastných sociálnych domov a domov pre marginalizované skupiny obyvateľstva. 

Organizácia Dedo: Bývanie pre rodiny bez domova, mapuje problémy s bývaním v meste Košice. 

Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život poskytuje prístrešie a pomoc ľuďom v krajnej životnej situácií, ľudom v núdzi a bez domova. 

V dobe, kedy mnohí riešime virtuálne podoby našej existencie spoza obrazoviek z pohodlia domova, niektorí trpia tým, že nemajú fyzický, reálny domov. Moderovaná diskusia predchádza výstave - House of Mine, ktorá sa bude zaoberať otázkami domu a domova.

Hostia diskusie : 

Veronika Poklembová - ETP Slovensko – nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia

Jana Krajkovičová - Nadácia DEDO

Peter Gombita - Nezisková organizácia Oáza-nádej pre nový život

Diskusia je určená pre širokú verejnosť a má viesť k pochopeniu a zlepšeniu situácie. Pořádá Východoslovenská galéria.

Tereza Darmovzalová: Otevřený plán
Kino PAF | Přednáška o osobním životě doprovázená filmovými projekcemi
12. 10. 2021
Tereza Darmovzalová: ilustrační skicy (mood board)3

Tereza Darmovzalová: Otevřený plán

Kino PAF | Přednáška o osobním životě doprovázená filmovými projekcemi
12. 10. 2021

Tereza Darmovzalová není v Olomouci neznámou osobností. Absolventka Uměnověd na FF UP se zde několik let živila jako fotografka, nicméně své olomoucké výstavy (Místo, Galerie U mloka, 2015 / Forichtungy, Galerie XY, 2019) realizovala až při svých pozdějších návratech z Prahy, kde postupně prošla ateliéry Alexandry Vajd, Michala Pěchoučka a Jiřího Thýna na Scholastice, aby před několika dny úspěšně absolvovala Ateliér intermédií Tomáše Vaňka na pražské AVU projektem Otevřený plán. 

Pro Kino PAF si připravila stejnojmennou prezentaci, věnující se její regulérní práci a osobnímu životu mimo uměleckou praxi, tedy tomu, co bývá při samotné tvorbě často upozaděno. Osobní životopis bude ilustrován videi, kolážemi, fotkami, skicami i úryvky z vybraných textů, které provázely období jejích studijních let po současnost. 

Program proběhne v rámci výstavního cyklu Všední krize, která je součástí programu Trienále SEFO 2021 pořádaného Muzeem umění Olomouc.

Online Video-prezentácia projektu Amenge
"vizualita detí nemá etnickú príslušnosť"
15. 10. 2021

Online Video-prezentácia projektu Amenge

"vizualita detí nemá etnickú príslušnosť"
15. 10. 2021

Rómsky textil sa v posledných rokoch stal inšpiráciou pre módne trendy, avšak využívajúc iba jeho povrchné znaky. Textilný priemysel vyprázdňuje rómsku kultúru, stereotypizuje ju ako ”bohémsku” a ”nespútanú”. Táto vizuálna atraktivita rómskej kultúry tak stojí v opozícii voči marginalizácii, rasizmu a segregácii rómskej menšiny.

Amenge v rómštine znamená ”nám”. Amenge.project je založený na spolupráci rómskych detí a mládeže a ich optikou prezentuje rómsku skúsenosť, vizuálnu kultúru ako aj osobné preferencie, zážitky a predstavy. Cieľom je otvoriť medzikultúrny dialóg a viesť k podpore vzájomnej tolerancie a pochopeniu kultúrnych odlišností. Výsledkom prvého projektu, ktoré video odprezentuje, je dizajnérska kolekcia, ktorej podklady robili deti z Luníka 9.

Na tvorbe spolupracovali textilná dizajnérka Zuzana Zmateková, textilná výtvarníčka Henrieta Tholt a kurátorka výstavy bola Monika Pádejová.

Video prezentáciu a fotodokumentáciu pripravil Tibor Czitó.

Ďalšie pokračovanie projektu v súčasnosti prebieha v spolupráci s Petrou Filipiakovou, galerijnou pedagogičkou z Východoslovenskej galérie. 

Anna Witt Cinema
16. 10. 2021

Anna Witt Cinema

16. 10. 2021

V rámci programu Anna Witt Cinema se tuto sobotu znovu představí také další z evropských tvůrců. Promítáme po celý den.

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.

Všední krize: POCIT
Debata o olomoucké umělecké scéně
19. 10. 2021

Všední krize: POCIT

Debata o olomoucké umělecké scéně
19. 10. 2021

“Prostě, v Praze jsem měl pocit, že je tam ta scéna, ale tady v Olomouci mám pocit, že je tu ten pocit.” — Václav Stratil

Na závěr výstavního cyklu Všední krize, který probíhá v rámci Trienále SEFO od 24. 6. do 24. 10. v Galerii Caesar, pořádáme veřejnou debatu se zástupci olomouckých uměleckých (výstavních, sbírkových, kurátorských, vzdělávacích...) organizací a institucí a se zástupci aktivní umělecké scény napříč generacemi a zaměřeními.

Hosté v první části večera v úplné stručnosti představí svou činnost projekty, které je definují, a druhá část večera pak bude věnována debatě mezi účastníky o specifikách a aktuálním fungování olomoucké umělecké scény. 

SENSTER Workshop
21. 10. 2021

SENSTER Workshop

21. 10. 2021

V rámci dlouhodobé spolupráce s polskými partnery a v návaznosti na program CEAD: New Media Museum proběhne workshop věnovaný ikonickému dílu středoevropského novomediálního umění. Projekt Re: SENSTER se soustředí na obnovu kybernetické sochy Edwarda Ihnatowicze, která vznikla na zakázku pro společnost Philips Health Technology Company v roce 1970. V dubnu 2017 ji získala krakovská Technická univerzita AGH.
SENSTER je pět metrů dlouhou ocelovou kinetickou sochou. Byl zkonstruován tak, aby prostřednictvím sady mikrofonů a Dopplerových senzorů reagoval na zvuk a pohyb ve svém okolí. Současný stav sochy reaguje výhradně na zvukové signály, Dopplerovy senzory jsou neaktivní. Sekvence interakce byla dříve regulována programem napsaným v Assembleru a kódovaným do prototypového počítače P9201. Po renovaci pracuje s programovatelným logickým řadičem.
SENSTER byl třetím uměleckým dílem dotovaným holandskou společností, následoval kinetickou instalaci Nicolase Schöffera „CYSP 1“ (1956) a projekt připravený Le Corbusierem, Iannisem Xenakisem a Edgardem Varèsem Poème électronique (1958). Přes svůj význam zůstal po polovině 70. let neaktivní a na počátku 21. století byl dokonce zařazen na seznam „ztracených“ průkopnických projektů novomediálního umění. O jeho obnovu se zasadil mezioborový tým tvořený technology a historiky umění. 
SENSTER je jednou z plánovaných dlouhodobých zápůjček pro SEFO.

garant: Anna Olszewska, Marek Długosz
koordinace: Barbora Kundračíková

Michal Záhora, Pulsar: Obrat Konce | Evropa k bodu Omega
SEFO, taneční divadlo – olomoucká premiéra
22. 10. 2021

Michal Záhora, Pulsar: Obrat Konce | Evropa k bodu Omega

SEFO, taneční divadlo – olomoucká premiéra
22. 10. 2021

Jsme schopni odhadnout vývoj Evropy? Nemůžeme se posunout více než o milimetr, přestože máme veškeré kompetence: svobodu i množství alternativ. Nic se neděje. Vůbec nic se neděje. Ale vše máme pod kontrolou. Olomoucká premiéra taneční inscenace v koprodukci Muzea umění Olomouc.

Dlouho očekáváné dílo nyní ve své konečné podobě! Taneční inscenace vycházející z hlasů lidí okolo nás a z učení kněze a paleontologa Pierra Teilharda de Chardin. Uvádíme v dramaturgické linii Středoevropského fóra Současný Evropan. 

Inscenační tým: Tereza Krčálová, Honza Malík, Heda Bayer
Choreografie, režie: Michal Záhora | Umělecká spolupráce: Tereza Krčálová | Hudba: Miloš Bok, Václav Chalupský | Mix hudby, zvuk: Václav Chalupský | Kostýmy: Markéta Sládečková | Tvorba a tanec: Helena Arenbergerová, Katarzyna Kamecka, Radim Klásek, Michal Nagy, Nikola Němcová | Realizace díla a produkce: Honza Malík & Pulsar z. s.

Inscenace vznikla v koprodukci: Tanec Praha | divadlo Ponec | Meeting Brno | Muzeum umění Olomouc | …příští vlna / next wave… | Taupunkt e.V. Chemnitz. Za podpory: MK ČR; Hl. m. Praha; Buran Teatr Brno; Studio Dance Perfect; BaladaSITE

Chaos a řád - jak z toho ven?
Program pro seniory
26. 10. 2021

Chaos a řád - jak z toho ven?

Program pro seniory
26. 10. 2021

Program pro seniory kombinuje komentovanou prohlídku s průběžnou diskusí o konkrétních exponátech a tvůrčími aktivitami přímo v expozici největšího výstavního projektu v historii Muzea umění Olomouc – Trienále SEFO 2021. 

Lektor: David Hrbek | hrbek@muo.cz 

Redakce dadaismu: Vzdělávací programy
27. 10. 2021

Redakce dadaismu: Vzdělávací programy

27. 10. 2021

Kassákovo muzeum se zaměřuje na radikální avantgardní poezii a abstraktní umění. Obojí se snaží zprostředkovat také nejmladším generacím studentů základních škol a gymnázií. Od roku 2019 proto spolupracuje se specializovaným kolektivem SzÖSz-Műhely (Kolektiv svobodného myšlení), který pro ně připravil velmi populární sérii offline a online programů. Ten se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení a kooperativní umělecké práce. Obojí si vyzkoušíme také při této přednášce.

hosté: Renáta Szikra, Orsolya Barna a Péter Forgách 
moderují: Barbora Kundračíková a Šárka Belšíková
jazyk: angličtina

Registrace zájemců o workshop nutná: kundracikova@muo.cz

Věda – vizualita – vnímání
Mezinárodní kolokvium
1. 11. 2021

Věda – vizualita – vnímání

Mezinárodní kolokvium
1. 11. 2021

Také během podzimu pokračuje spolupráce Muzea umění a Academia Film Olomouc – naše pozvání tentokrát přijala mezioborová platforma Vizualita - věda - vnímání, která působí od roku 2018 a v Olomouci uvede své v pořadí třetí mezinárodní kolokvium. Jeho zaměření úzce souvisí s Trienále SEFO 2021 – tematizuje moment zrození, počátku lidského života obecně, a reflektuje způsoby jeho zobrazování. Součástí programu, který je dle předchozí registrace přístupný také běžné veřejnosti, je komentovaná prohlídka výstavy Human Records. 

Kolokvium můžete sledovat on-line ZDE 

registrace: kundracikova@muo.cz

Přednáška Pavla Büchlera
2. 11. 2021

Přednáška Pavla Büchlera

2. 11. 2021

MUO společně s Ateliérem intermédií UP pořádá tento přednášku o autorské knize Pavla Büchlera, českého vizuálního umělce žijícího a působícího v Manchesteru, který je jednou z tváří prvního ročníku olomouckého trienále současného středoevropského umění. Büchlerova přednáška začne v úterý 2. listopadu od 18:30 v Auditoriu maximu na Katedře dějin umění.

Anna Witt Cinema
6. 11. 2021

Anna Witt Cinema

6. 11. 2021

V rámci programu Anna Witt Cinema se tuto sobotu znovu představí také další z evropských tvůrců. Promítáme po celý den.

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.

Hudební matiné s Petrem Válkem a komentovaná prohlídka Pamula + Universum
hudební intervence a komentovaná prohlídka
7. 11. 2021

Hudební matiné s Petrem Válkem a komentovaná prohlídka Pamula + Universum

hudební intervence a komentovaná prohlídka
7. 11. 2021

Po veleúspěšném vstupu do veřejného prostoru se tentokrát druhý největší hudebník z Loučné nad Desnou (a určitě ten nejméně předvídatelný) představí v roli interpreta muzejních expozic. Po přestávce následuje komentovaná prohlídka výstav Pamula + Universum.

RE: Století relativity | Staří mistři v novém
komentovaná prohlídka intervence do stálé expozice
9. 11. 2021

RE: Století relativity | Staří mistři v novém

komentovaná prohlídka intervence do stálé expozice
9. 11. 2021

Pro několik vybraných děl, která jsou návštěvníci zvyklí běžně vídat v Arcidiecézním muzeu, jsme vytvořili prostor v expozici Století relativity, která představuje umění 20. století. Věříme, že tato nečekaná setkání otevřou inspirativní dialog napříč staletími. Prezentace děl v novém kontextu pak může aktivizovat nejen naše vědomí i nevědomí, ale přirozeně také umělecké dílo samo. Projekt zahajuje komplexní práci se stálou expozicí, která předchází stavbě a otevření nové budovy SEFO. Tuto intervenci vám během komentované prohlídky představí její kurátoři Helena Zápalková, Štěpánka Bieleszová a Ladislav Daněk.

Edice Fórum: Revize střední Evropy
Debata s autory knihy Revize střední Evropy
9. 11. 2021

Edice Fórum: Revize střední Evropy

Debata s autory knihy Revize střední Evropy
9. 11. 2021

Projekt SEFO je podmíněn mezioborovou a mezinárodní spoluprací. Integrální součástí tohoto záměru přímo souznějící s vizí SEFO je edice Fórum. Ta projekt SEFO záměrně rozvíjí v oblastech, které s vizuální kulturou souvisejí spíše kontextuálně, imaginativně a konceptuálně (historie, sociologie, politologie, religionistika a jiné). Zásadním leitmotivem zůstává reflexe střední Evropy, její sociální, kulturní a politické identity a dějinných proměn. Základní premisa SEFO, jeho otevřenost, se přirozeně promítá i do schématu ediční řady. Ta se soustředí především na nově vydávané publikace odborné povahy a středoevropského původu, v některých případech se však může jednat také o texty exotické či referenční, historicky starší anebo spadající do oblasti krásné literatury. Volba titulů se odvíjí od vlastního výzkumného záměru instituce, nepřímo navazuje na konkrétní projekty, kladené otázky a aktuální témata. 
Prvním svazkem, který v edici Fórum vyjde, je kniha autorské dvojice z Vídně Erharda Buseka a Emila Brixe Mitteleuropa Revisited. Warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird. (Revize střední Evropy. Proč o budoucnosti Evropy rozhodne středoevropský region.). Oba autoři vydali v roce 1986 knihu Projekt střední Evropa a po třiceti letech se tito dva „advokáti ideje střední Evropy“ rozhodli zaměřit se tento region ještě jednou. Záměrně a pečlivě revidují své vize a objevují tak nové reflexe střední Evropy současné a snad i té budoucí.  V knize se velmi erudovaným a zároveň přístupným způsobem diskutují zásadní témata měnící se geopolitické a ekonomické reality našeho kontinentu. Eseje obsahují diagnózy a prognózy tohoto regionu a osvětlují mnoho tušených, ale také nepředpokládaných historických, sociálních, kulturních a politických kontextů.  Dojde i na reflexi vztahů mezi střední Evropou a Ruskou federací či Evropskou unií. Kniha vyšla doposud anglicky, polsky a maďarsky. 

Hnutí pro reformu života a avantgardní sítě: výzkum a výstavy
10. 11. 2021

Hnutí pro reformu života a avantgardní sítě: výzkum a výstavy

10. 11. 2021

Kassákovo muzeum řeší dva hlavní výzkumné projekty, které se promítají také do stavby expozic. Jsou jimi reforma života proklamovaná moderními sociálními hnutími a avantgardní časopisecká tvorba Lajose Kassáka z let 1910-1930. První projekt, vedený kulturní antropoložkou a kurátorkou Judit Csatlós, se zaměřuje na různé aspekty dělnické kultury v meziválečném Maďarsku. Druhý, vedený historikem Eszterem Balázsem, zkoumá sítě a společenské prostředí spojené s Kassákovými časopisy v Maďarsku i v zahraničí a diskuse vedoucí k reformulaci role umění – a umělců – ve společnosti. Obojí představí právě tato přednáška.

hosté: Edit Sasvári a Merse Pál Szeredi
moderují: Barbora Kundračíková a Šárka Belšíková
jazyk: angličtina

Tísnivé údolí/ Unheimliches Tal
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll Berlin) – Thomas Melle – Münchner Kammerspiele
12. 11. 2021

Tísnivé údolí/ Unheimliches Tal

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll Berlin) – Thomas Melle – Münchner Kammerspiele
12. 11. 2021

Přední divadelní inovátor ve spolupráci s úspěšným, introvertním spisovatelem a s německým divadlem roku testují potenciál i meze umělé inteligence v intimní blízkosti diváka! Sofistikovaná esej režiséra Stefana Kaegiho o působení technologií na naše tělo a mysl, ale i ponor do skrytých zákoutí lidské psychiky – reprodukované zcela netypickým hercem.

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Tísnivé údolí/ Unheimliches Tal
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll Berlin) – Thomas Melle – Münchner Kammerspiele
13. 11. 2021

Tísnivé údolí/ Unheimliches Tal

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll Berlin) – Thomas Melle – Münchner Kammerspiele
13. 11. 2021

Přední divadelní inovátor ve spolupráci s úspěšným, introvertním spisovatelem a s německým divadlem roku testují potenciál i meze umělé inteligence v intimní blízkosti diváka! Sofistikovaná esej režiséra Stefana Kaegiho o působení technologií na naše tělo a mysl, ale i ponor do skrytých zákoutí lidské psychiky – reprodukované zcela netypickým hercem.

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Tísnivé údolí/ Unheimliches Tal
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll Berlin) – Thomas Melle – Münchner Kammerspiele
14. 11. 2021

Tísnivé údolí/ Unheimliches Tal

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll Berlin) – Thomas Melle – Münchner Kammerspiele
14. 11. 2021

Přední divadelní inovátor ve spolupráci s úspěšným, introvertním spisovatelem a s německým divadlem roku testují potenciál i meze umělé inteligence v intimní blízkosti diváka! Sofistikovaná esej režiséra Stefana Kaegiho o působení technologií na naše tělo a mysl, ale i ponor do skrytých zákoutí lidské psychiky – reprodukované zcela netypickým hercem.

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Anna Witt Cinema
20. 11. 2021

Anna Witt Cinema

20. 11. 2021

V rámci programu Anna Witt Cinema se tuto sobotu znovu představí také další z evropských tvůrců. Promítáme po celý den.

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.

Trhání | Koncert skupiny Magnetik
happening Moimira Papalesca koncert jeho skupiny
20. 11. 2021

Trhání | Koncert skupiny Magnetik

happening Moimira Papalesca koncert jeho skupiny
20. 11. 2021

Trhání, rvaní, vyškubávání, rozrušování a rozbíjení materiálových vrstev sebou přináší zajímavý zvukový vjem, který se díky tvůrčí síle Moimira Papalesca (Gun Dreams, Magnetik, Papalescu2, Die Alten Maschinen, Vanessa) promění v hudební skladbu. Návštěvníci happeningu se mohou vedle sledování destrukce výtvarně pojednané plochy do procesu ničení zapojit a stát se tak alespoň částečně spolutvůrcem procesu stejným dílem rozvratného jako tvořivého.  Po skončení happeningu si návštěvníci užijí experimentální elektronickou hudbu Moimirovy kapely Magnetik, která v Olomouci odehraje jeden z několika málo letošních koncertů.

Trhání | Koncert skupiny Magnetik
happening Moimira Papalescaa koncert jeho skupiny
20. 11. 2021

Trhání | Koncert skupiny Magnetik

happening Moimira Papalescaa koncert jeho skupiny
20. 11. 2021

Happening | 18.00 | Umělecké centrum Univerzity Palackého Olomouc | Atrium | VSTUP VOLNÝ

Trhání, rvaní, vyškubávání, rozrušování a rozbíjení materiálových vrstev sebou přináší zajímavý zvukový vjem, který se díky tvůrčí síle Moimira Papalesca, frontmana kapely Magnetik, promění v hudební skladbu. Návštěvníci happeningu se mohou vedle sledování destrukce výtvarně pojednané plochy do procesu ničení zapojit a stát se tak alespoň částečně spolutvůrcem procesu stejným dílem rozvratného jako tvořivého.

Koncert | 20.00 | Umělecké centrum Univerzity Palackého Olomouc | Kaple Božího Těla | VSTUPNÉ 100 Kč
Návštěvníci si užijí experimentální elektronickou hudbu kapely Magnetik, která v Olomouci odehraje jeden z několika málo letošních koncertů.

Projekt: Nástěnky | Tomáš Kolich – Názorná agitace v teorii Josefa Dvorského
24. 11. 2021

Projekt: Nástěnky | Tomáš Kolich – Názorná agitace v teorii Josefa Dvorského

24. 11. 2021

Online přednáška historika umění a badatele v oblasti vizuální kultury Tomáše Kolicha uzavře výstavní a prezentační cyklus Projekt: Nástěnky.

Architekt Josef Dvorský vytvořil na konci 70. a začátku 80. let několik příruček názorné agitace. Od běžných manuálů pro agitační pracovníky (typicky nástěnkáře) se liší svým vědeckým přístupem zahrnujícím nejen poučky o barevných kombinacích a fontech písma, ale také teorie lidského vnímání či pozornosti. Na první pohled vypadají Dvorského teorie jako socialistická pseudověda. Vychází však z legitimních odborných poznatků – Dvorský cituje biology či vývojové psychology. Pokud by své teorie neaplikoval na „absurdní“ téma nástěnek, bylo by jistě možné je uplatnit například při analýze reklamy a vizuálního smogu.

Přednášku budete moci sledovat Facebooku Muzea umění.

Jak voní obraz
Workshop pro nevidomé (ve spolupráci s TyfloCentrem Olomouc)
26. 11. 2021

Jak voní obraz

Workshop pro nevidomé (ve spolupráci s TyfloCentrem Olomouc)
26. 11. 2021

Věděli jste, že se dá překládat do vůně? A to téměř cokoli? A že je to seriózní disciplína, která má své zákonitosti? A věděli jste, že se i obraz dá přeložit do vůně? Pokud byste chtěli vědět, jak se to dělá a zároveň si to sami hned vyzkoušet, pak jste zvaní na workshop s Irenou Kozelskou, profesionální expertkou na vůně a parfémy. Páteční workshop je určen výhradně nevidomým návštěvníkům.

Maximální počet účastníků je deset, je proto nutné se registrovat na e-mail hrbek@muo.cz.
Na stejnou adresu můžete také posílat případné dotazy

Jak voní obraz
Workshop
27. 11. 2021

Jak voní obraz

Workshop
27. 11. 2021

Věděli jste, že se dá překládat do vůně? A to téměř cokoli? A že je to seriózní disciplína, která má své zákonitosti? A věděli jste, že se i obraz dá přeložit do vůně? Pokud byste chtěli vědět, jak se to dělá a zároveň si to sami hned vyzkoušet, pak jste zvaní na workshop s Irenou Kozelskou, profesionální expertkou na vůně a parfémy. 

Maximální počet účastníků je deset, je proto nutné se registrovat na e-mail hrbek@muo.cz.
Na stejnou adresu můžete také posílat případné dotazy

Umělec & člověk: Benka
Osobnosti světového malířství | Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela
30. 11. 2021

Umělec & člověk: Benka

Osobnosti světového malířství | Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela
30. 11. 2021

Martin Benka, „tvůrce slovenského národního mýtu“ a vzdělaný zakladatel moderního slovenského malířství, grafiky a typografie, studoval umění po roce 1900 v Praze. Svébytné chápání lidových postav a horské krajiny Slovenska vytvářelo nová díla od národně cítěného realismu přes symbolismus, expresionismus a kubismus až po obrazy sakrální a sociální. Více o něm vám prozradí profesor Ladislav Daniel.

RE: Století relativity
komentovaná prohlídka s Ladislavem Daňkem a Helenou Zápalkovou
1. 12. 2021

RE: Století relativity

komentovaná prohlídka s Ladislavem Daňkem a Helenou Zápalkovou
1. 12. 2021

Pro několik vybraných děl, která jsou návštěvníci zvyklí běžně vídat v Arcidiecézním muzeu, jsme vytvořili prostor v expozici Století relativity, která představuje umění 20. století. Věříme, že tato nečekaná setkání otevřou inspirativní dialog napříč staletími. Prezentace děl v novém kontextu pak může aktivizovat nejen naše vědomí i nevědomí, ale přirozeně také umělecké dílo samo. Projekt zahajuje komplexní práci se stálou expozicí, která předchází stavbě a otevření nové budovy SEFO. Tuto intervenci vám během komentované prohlídky představí její kurátoři Helena Zápalková a Ladislav Daněk.

Anna Witt Cinema
4. 12. 2021

Anna Witt Cinema

4. 12. 2021

V rámci programu Anna Witt Cinema se tuto sobotu znovu představí také další z evropských tvůrců. Promítáme po celý den.

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.

Předobrazy – Paralely
Speciální komentovaná prohlídka intervence do expozice UNIVERSUM
5. 12. 2021

Předobrazy – Paralely

Speciální komentovaná prohlídka intervence do expozice UNIVERSUM
5. 12. 2021

Speciální komentovaná prohlídka expozic Trienále SEFO 2021 s Gabrielou Elbelovou a Barborou Kundračíkovou bude tentokrát věnována především knižním intervencím. Dialog mezi starým a současným uměním pokračuje – zúčastněte se!

Anna Witt Cinema
18. 12. 2021

Anna Witt Cinema

18. 12. 2021

V rámci programu Anna Witt Cinema se tuto sobotu znovu představí také další z evropských tvůrců. Promítáme po celý den.

Mykola Ridnyi: Grey Horses, 2016
HD video, 38 min.
Maayan Amir & Ruti Sela: Beyond Guilt, 2003-2005
HD video, 42 min
Manolis D. Lemos: dusk and dawn look just the same (riot tourism), 2017
HD Video, 3 min.
Alicja Rogalska, Dreamed Revolution, 2015
HD video, 13: 43 min.
Bouchra Ouizguen: Corbeaux, 2014 
HD Video, 6 min.
Nina Könnemann: What´s new, 2015
HD Video, 3:43 min.

Československé klacky: Nejmenší ze Sámů
komorní loutkové představení pro rodiče s dětmi od 6 let
16. 1. 2022

Československé klacky: Nejmenší ze Sámů

komorní loutkové představení pro rodiče s dětmi od 6 let
16. 1. 2022

Za polárním kruhem, kde sídlí zima a chlad, žijí Laponci. Mají svá sobí stáda, o která se starají. Když sobi nemají co jíst, vydávají se s nimi pastevci na cestu za potravou. Jednoho dne vyráží i nejmenší Sámi na svou iniciační cestu. Neví, co ho čeká, ale vydat se musí.

Muzeum umění Olomouc: Obrazárna

režie: Johana Bártová
dramaturgie: Československé klacky
hudba: Jakub Šulík, Matěj Šubera
scénografie: Jakub Šulík
hrají: Jakub Šulík, Matěj Šumbera, Johana Bártová

rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241